Sök

Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag

Nyheter
Företagandets villkor

– Jag betvivlar starkt att särskilt många företagare känner till principen om samtliga aktieägares samtycke och än mindre de möjligheter den medför. Mer troligt är att revisorer eller andra ekonomiska eller juridiska rådgivare är insatta i principens existens, men dess omfattning, främst vad gäller åsidosättande av materiella regler, är mycket svårtydbar.

Det konstaterar Hanna Almlöf, jur dr, som forskar inom programmet Financing of Innovations i sin nyligen publicerade artikel Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag, i tidskriften Ny Juridik nr 4:14 (s63-79).

Flexibla beslutsförfaranden som är anpassade till bolagets ägarkonstellation och verksamhet kan användas som dynamiska verktyg för att realisera en aktiv ägarstyrning. Ökad kunskap om dessa verktyg skulle potentiellt sett kunna ha en positiv inverkan på ägarledarnas tillväxtvilja om de synliggör möjligheten att behålla totalkontrollen över aktiebolaget trots intagande av exempelvis externa ledamöter i styrelsen eller extern verkställande direktör. Det förutsätter dock en medvetenhet hos ägarledarna eller deras rådgivare om aktiebolagsrättens dispositivitet och hur beslut kan fattas genom flexibla förfaranden, skriver Hanna Almlöf i artikeln som behandlar aktiebolagsrättens osynliga dispositivitet och möjligheter till flexibelt beslutsfattande i aktiebolag.

Bolagsstämma per capsulam är bara början: med samtliga aktieägares samtycke är utrymmet för företagsspecifika lösningar större än vad lagtexten ger uttryck för, konstaterar hon.

HannaA_avhandlingsfoto

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578