Sök

Rapportserie

Sedan 2017 driver Ratio ett stort sammanhållet forskningsprogram på arbetsmarknadsområdet. Nedan kan du se och läsa alla de rapporter som har skrivits på svenska inom ramen för programmet.

 1. Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar – Nils Karlson & Lotta Stern
 2. Hängavtal – deras utbredning på svensk arbetsmarknad – Erik Scheller
 3. Är anställningsskydd ett hinder för hög produktivitet? – Eva Uddén Sonnegård
 4. The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity? – Nils Karlson & Felinda Wennerberg
 5. En ny lönebildningsregim i Tyskland: Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering – Nils Karlson & Jonathan Herlitz
 6. Hotar politiken den svenska modellen? – Nils Karlson
 7. Hur flexibelt är anställningsskyddet i kollektivavtalen? – Eva Uddén Sonnegård
 8. Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser – Lotta Stern, Linda Weidenstedt & Georgios Sideras
 9. EU:s förändrade utstationeringsdirektiv– Socialt skydd eller förtäckt protektionism? – Nils Karlson
 10. Arbetskraftsinvandring – vägar framåt – Patrick Joyce
 11. Den danska konflikträttens proportionalitetsprincip – Johanna Grönbäck, Nils Karlson & Henrik Malm Lindberg
 12. The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict – Bernd Waas
 13. Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv – Charlotta Stern & Emma Paulsson
 14. Lönebildning och den låga löneglidningen – Eva Uddén Sonnegård
 15. Varför gigga som matkurir? Förutsättningar och förväntningar bakom okvalificerat gig-arbete – Linda Weidenstedt, Andrea Geissinger & Monia Lougui
 16. Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov– Nils Karlson
 17. Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet– Martin Björklund & Charlotta Stern
 18. Från fri konkurrens till sund konkurrens på EU:s inre marknad – Nils Karlson & Theo Herold
 19. Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven – Nils Karlson & Martin Björklund
 20. 12 punkter om distansarbete efter Covid-19 – Susanna Allstrin, Jonas Grafström, Lotta Stern & Linda Weidenstedt
 21. Medarbetares inflytande och delaktighet: HR-medarbetare om medbestämmande och MBL år 2021 – Lotta Stern & Carl Alm
 22. Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet – Lotta Stern & Martin Björklund
 23. Privata sjukvårdsförsäkringar och arbetsmarknaden – Mårten Blix

För fler Ratio-publikationer om arbetsmarknad, se här.

För rapportserien inom det nu avslutade programmet Kompetens för tillväxt, se här.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578