Program

Industriell strukturomvandling – teknik och reglering i samspel: En jämförande studie av börser och telekommunikation i Sverige och Finland

Projektets tidsperiod: 2014-2017

Utvecklingen av en ny teknik kan liknas vid en experimentell upptäckarprocess där en rad olika designlösningar inledningsvis konkurrerar. Det finns också de som menar att omregleringar av branscher kan betraktas som en experimentell upptäckarprocess som kännetecknas av en hög grad av ex-ante osäkerhet. Inom befintlig litteratur har teknologiska experimentprocesser dock ofta behandlats som marknadsprocesser och regleringar som separata politiska processer. Det råder brist på empirisk forskning som fokuserar på samevolutionen av teknik- och regleringsprocesser. Denna samevolution är särskilt relevant att studera för reglerade industrier i Norden där regleringsprocessen ofta involverar aktörer från industrin. En jämförande ansats är särskilt lovande, då den kan göra det möjligt att kontrastera utvecklingen mellan olika branscher och institutionella kontexter.

Forskningsprojektet syftar till att studera interaktionen mellan teknologiskiften, strategiskt beslutsfattande och politisk förändring. Projektet har en 2 x 2 jämförande forskningsdesign (två branscher och två länder) som innefattar industrin för telekom- och börsoperatörer i Sverige och Finland under två decennier (1977-1997). Till vår hjälp har vi utvecklat en ny företagshistorisk metod i form av en strukturerad relationsdatabas där över 40 arkiv med källmaterial systematiskt kodas och analyseras. Relationsdatabasen gör det möjligt att jämföra fallen på mikronivå och gör det möjligt att strukturera projektets mycket omfattande material, vilket stärker resultatens validitet.

Fallen är valda eftersom de väntas ge i nya teoretiska och empiriska insikter om samevolutionen av teknik- och regleringar i en banbrytande strukturomvandling. Banbrytande betyder här att företagen/länderna i en internationell branschkontext var först, eller bland de första, att införa ny teknik och att avreglera. Denna kontext är särskilt intressant att studera som en experimentell upptäckarprocess då det inte finns några andra länder att använda som måttstock.

[i]. I båda branscherna var Sverige och Finland bland de första länderna i världen att introducera radikalt annorlunda, digitala teknologier. I telekomfallet rörde det sig om digitala växlar och mobiltelefoni, för börserna om elektroniska handelssystem. I båda fallen medförde teknologiskiftet att helt nya affärsmodeller introducerades, att relationen mellan olika intressegrupper skiftade och att tekniken gjorde existerande reglering föråldrad.

[ii]. Sverige och Finland var i dessa två branscher bland de första länderna i världen att utveckla nya legala ramverk som var särskilt anpassade för de nya konkurrensförutsättningar som tekniken skapade.

Studien förväntas också ge intressanta forskningsresultat för industripolicy eftersom avregleringarna skapade förutsättningar för en internationell expansion. I samtliga dessa fyra fall finns en tydlig interaktion mellan politisk och teknisk förändring där såväl statliga monopol som privata, nystartade företag hade centrala roller i den strukturomvandling som ägde rum. Företag och statliga monopolister agerade inte bara som teknologiska entreprenörer, utan också som politiska entreprenörer i denna process. Vårt övergripande syfte är att kartlägga samspelet mellan företagen, de tekniska omvälvningarna och de offentliga aktörernas agerande under perioden 1977-1996.