Program

Sedan 2017 driver Ratio ett forskningsprogram kring arbetsmarknadsforskning ur ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden och därmed förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Programmets mål är att bidra med ny kunskap om hur dynamiken de förändrade förutsättningarna skapar kan bidra till stärkt utvecklingskraft på svensk arbetsmarknad. Forskningshypoteser handlar om behov av innovationer, ökad flexibilitet och stärkt kompetensförsörjning.

En referensgrupp och en särskild företagsgrupp säkrar forskningens relevans. Genom öppna seminarier och konferenser skapas en dialogprocess och arena, där företagare, myndigheter, parter och beslutsfattare engageras i diskussionen av forskningsresultat som bidrar vidare till formuleringen av forskningsproblemen. Visionen är att forskningen ska vara policyrelevant och tillgänglig så att kunskapen går att använda för reformer av olika slag. Inom ramen för arbetsmarknadsprogrammet bedrivs forskning inom följande projekt:

  1. Framtidens arbetsliv
  2. Svenska modellens utmaningar
  3. Arbetsmarknadsregleringar
  4. Kompetensförsörjning och matchning
  5. Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

Inom vart och ett av dessa delprojekt bedrivs en rad olika studier.

Ratios vice vd Charlotta Stern är ansvarig för programmet.

Arbetsmarknadsprogrammets rapportserie

Utöver vetenskapliga artiklar skrivs inom ramen för Arbetsmarknadsprogrammet också rapporter vilka i huvudsak författas på svenska. Rapporter listas nedan. Rapporterna är ibland svenska versioner av vetenskapliga artiklar, ibland ett första underlag som senare utvecklas till vetenskapliga artiklar. I vissa fall har rapporterna relevans framförallt för en svensk publik och publiceras endast på svenska. Ratios rapporter kvalitetssäkras genom att presenteras på seminarier och vetenskapliga konferenser och genom en process med en intern och en extern läsare.

För vetenskapliga artiklar och andra publikationer inom programmet, se här.