Program

Peter Wallenbergs stiftelse för ekonomi och teknik finansierar projektet ”Organizing for Digitalization”. Projektet leds av Karl Wennberg, professor, och Robert Demir, fil dr, båda ledande forskare inom entreprenörskaps- och innovationsforskning vid Ratio. Forskarna samarbetar med kollegor vid Aalto-universitetet i Finland där motsvarande studie genomförs på finska företag.

I projektet undersöks vilka metoder och processer som bäst hjälper tillverkningsföretag att med framgång utnyttja digital teknik, bl a med hjälp av komparativa studier inom tillverkningsindustrin i Finland och Sverige. Forskarna söker identifiera potentiella flaskhalsar i digitaliseringens bidrag till produktivitet och vilka nyckelfaktorer som leder till förbättringar i produktivitet. Studierna ska också kartlägga i vilken utsträckning företag i Sverige och Finland digitaliserats. Forskarna studerar såväl produktion, distribution som affärsprocesser.

Bakgrunden är digitaliseringens starka påverkan på produktion, distribution, och affärsprocesser i flertalet branscher. Detta har lett forskare, företagsledare och politiker att diskutera ”digitalisering- paradigmet” som en av de snabbast växande trenderna i modern ekonomi. Andra forskare har dock visat i flera studier att det krävs kompletterande investeringar i såväl humankapital som processutveckling för att få utväxling på digital teknik.

Finska och svenska tillverkningsföretag har stor potential att framgångsrikt kunna utnyttja de förväntade fördelarna med digitalisering och många av dem ligger redan långt framme i dessa processer. Det saknas dock systematisk kunskap om vanliga flaskhalsar för företag att få utväxling på investeringar i digitalisering, samt kunskap om hur dessa flaskhalsar kan överbryggas.