Program

Som en del forskare har påpekat, verkar forskningen inom riskfinansiering ha gått från att tillhandahålla ”inga svar” till att ge ”en flora av svar” om affäränglars karaktäristika och aktivitet. I synnerhet har ingen tydlig bild framkommit avseende på hur pass viktig denna finansieringskälla är för finansiering av entreprenörskap. Detta är problematiskt, inte minst ur en praktisk synvinkel. Forskningsresultaten hittills har gett lite vägledning för beslutsfattare och policy-makers när det gäller – vad är tillståndet för affärsängelmarknaden och vilka (om några) policyåtgärder behövs?

I detta projekt tar vi ett steg i riktning mot att bättre förstå det empiriska underlaget som finns avseende affärsängelmarknadens storlek och att flytta diskussionen från att fokusera på hur omfattande affärsängelaktivitet är till hur betydelsefull den är i en viss nationell kontext. Vi avslutar med att föreslå ett antal indikatorer för att mäta affärsänglarnas betydelse som fångar både utbudssidan och efterfrågesidan av fenomenet.