Program

Under perioden 1982-1991 genomgick svensk politik och svenskt näringsliv en omfattande omvandling. Även det statsbärande socialdemokratiska partiet genomgick stora förändringar. Hur blev dessa förändringar möjliga och hur verkställdes den stora reformagendan?

Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browalds Stiftelse finansierar projektet ”Ekonomisk-politiskt lärande: avregleringarna och den svenska socialdemokratin 1982-1991” där Henrik Lindberg och Stig-Björn Ljunggren är verksamma.

Projektets fokus är hur och under vilka omständigheter politiskt lärande äger rum. Frågan som står i centrum är hur man ska förklara den svenska socialdemokratins förändrade ekonomisk-politiska synsätt under deras tid i regeringen mellan 1982 och 1991. Detta var en period av mycket stora och genomgripande reformer och avregleringar av svensk ekonomi. Inte minst då skatteformen, avregleringen av jordbrukspolitiken, förnyelsen av offentlig sektor och konkurrensutsättningen av kommunikationer och transporter. I projektet ligger att förklara hur denna omsvängning ägde rum.

Att det skedde en omsvängning i den ekonomiska politiken står klart och kan också beläggas eftersom Sverige enligt internationella jämförelser överglänser andra länder som reformland från och med 1980-talets andra hälft. Men är detta då resultatet av inlärning hos de centrala aktörerna? Tidigare forskning har ofta fokuserat på den s.k. maktresursteorin där styrkeförhållandena mellan arbetarrörelsen och övriga maktgrupper samt styrkeförhållandena inom densamma brukar användas som en förklaring till den svenska välfärdsstatens utformning. Vår hypotes är dock att det skedde ett ekonomisk-politiskt lärande under perioden och att detta kan förklara viktiga ekonomisk-politiska reformer. Lärdomarna hämtades från många olika källor såsom offentliga utredningar, tidigare gjorda erfarenheter och reformer internationellt.

Ekonomisk-politiska inlärningsprocesser är typiskt sett svårstuderade fenomen och fokus har lagts vid att studera de centrala beslutsfattarna inom Socialdemokraterna genom studier av protokoll i partistyrelsen och verkställande utskottet 1982-1991. Dvs. de två centrala beslutsorgan som finns inom partiet. För att komplettera bilden har intervjuer med ett antal centrala aktörer också gjorts.

Projektet har pågått från 2010 och avslutas med en slutrapport/bok hösten 2013.