Program

Forskning visar att de flesta företag inte växer, tillväxten är istället koncentrerad till ett fåtal företag. Dock vet vi fortfarande lite om vilka företag som blir ”snabbväxare”, och varför. Detta är av stor betydelse för forskares och beslutsfattares förståelse av hur sysselsättning och ekonomisk tillväxt skapas. Projektets syfte är att studera vilka faktorer som påverkar uppkomsten och utvecklingen av snabbväxande företag.

Trots starka teoretiska argument för att företagstillväxt påverkas av både interna faktorer (t.ex. strategi och ledningskompetens) och externa faktorer (t.ex. lagar och regler och branschstruktur) har forskningen tenderat att fokusera på endera av dessa förklaringar. En hypotes som prövas är att det är interaktionen av dessa faktorer som generar tillväxt.

I projektet kommer också analysen att riktas mot potentiellt snabbväxande företag, företag med hög lönsamhet och som har de finansiella förutsättningarna för att växa, men som av någon anledning avstår. Frågan är: varför?

Projektet möjliggörs genom tillgång till en unik databas från Statistiska centralbyrån där vi kan följa företaget och de individer som startar och driver företaget under en 19-årsperiod. Dessutom bedriver vi ett antal fördjupande närstudier av snabbväxande företag i olika branscher, samt planerar en enkätstudie specifikt inriktat på företag som lyckats växa snabbt trots en generell lågkonjunktur. Projektet beräknas att pågå i tre år.

Projektgruppen består av docent Karl Wennberg,  docent Dan Johansson, docent Sven-Olov Daunfeldt och ett antal forskningsassistenter. I syfte att säkerställa att projektet håller hög vetenskaplig kvalitet har även fem internationella forskare knutits till projektet som referensgrupp.