Delområdet behandlar dels aktiebolagslagen och hur väl den är lämpad för små och medelstora företag. Det legala ramverket för mindre företag är i Sverige skiljer sig inte nämnvärt från de lagar och regler som styr publika företag. Forskningen på området studerar aktiebolagslagens inverkan på företagande.

Ett betydande arbete görs också beträffande patentlagstiftningen och vilka kostnader som är relaterade till försvar av patent. Resultaten bedöms ha implikationer för innovativt nyföretagande i Sverige.

Start-ups and firm in-migration

Swedish Patent Litigation in Comparison to European

Ingen tillväxt utan tillitsfrämjande lagstiftning

Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag

Coordination of Innventions and innovation through Patent Markets with prices

Trade in ideas: Performance and Behavioural Properties of Markets in Patents with Two-part Tariff