Program

Vilka dygder krävs för att långsiktigt bygga framgångsrika företag? Och hur kan företagande och entreprenörskap bidra till mänsklig blomstring?

Det är frågeställningar Ratio söker besvara i forskningsprojektet ”Företagande och mänsklig blomstring”. Projektet, som sker i samarbete med ledande internationella forskare, är empiriskt inriktat, med intervjuer och fallstudier som metod.

Ambitionen är även att utveckla begrepp och teorier för att bättre kunna förklara företagares insatser och bidrag till mänsklig blomstring.

Bakgrund

Insikten om vad som verkligen krävs i form av arbetsinsats, mod, omdömesgillt risktagande, uthållighet, ärlighet, samarbetsförmåga och andra avgörande karaktärsdrag och färdigheter för att långsiktigt skapa växande, lönsamma företag är ofta begränsade i det svenska samhället.

Bristen på insikt grundas i en oförståelse för de dygder som krävs för att bli en framgångsrik företagare. Dygder kan sägas vara ”etik i praktiken”. En person som verkar i enlighet med dygder av detta slag förtjänar respekt, av sig själv och andra andra.

Forskning om dygder har fått något av en renässans under senare årtionden. Men kopplingen mellan dygder, marknadsekonomi och företagande är ännu outforskade, inte minst empiriskt. Idén bakom projektet är att utveckla kunskapen om vad som skapar uthålligt framgångsrika företag och vilka personlighetsdrag – dygder – som är framgångskriterier.

Finansiering

Projektet finansieras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.