Program

Enligt en OECD rapport från 2013 har användningen av ”mjuka” lån, bidrag och garantier ökat i 25 av de 34 OECD länderna under de senaste fem åren. Under samma period har nio länder antingen infört nya eller utökat befintliga skattelättnader för affärsänglar som investerar i små och medelstora företag. Samtidigt har minst 20 av OECD länderna antingen infört nya eller utökat befintliga satsningar på offentligt riskkapital. Med denna ökning av användningen av olika riskfinansieringsinstrument ökar även risker för att stater lånar in andra länders policies (dvs. söker efter överföringsbara ”best practices”) i stället för att lära från andra länders policies (dvs. med hjälp av internationella erfarenheter och förståelse för egna och de andra länders system och förutsättningar, dra relevanta lärdomar).

Denna studie diskuterar utformningen och genomförandet av policies inom riskfinansiering mot bakgrund av olika nationella kontexter. Den empiriska delen av studien består av fallstudier av minst två europeiska länder, eventuellt kompletterade med en eller flera icke-europeiska länder. Denna studie syftar till att ge beslutsfattare och policy-makers rekommendationer för utformning av policyåtgärder och konkreta verktyg för att lära av internationella erfarenheter inom området för riskfinansiering.