Program

I programmet beaktas särskilt hur frågan om näringslivets kompetensförsörjning är kopplad till problemen kring integration och utanförskap samt hur ungdomars och invandrares kompetens bättre kan tillvaratas i näringslivet. Betydelsen av praktik och ungas attityder till arbete studeras liksom hur vägen till arbetsmarknaden ser ut för marginaliserade grupper – vilka får jobb och var?