Projektet har ett brett upplägg och engagerar företag, utbildningsanordnare, myndigheter och politiker. Intressenterna involveras i en process där kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte är integrerat vid utformning av slutsatser och föreslagna åtgärder, för att nå genomslag och reell måluppfyllelse.

Programmets olika studier kommer delvis att utföras som ”user driven research”, där intressenterna bidrar till formuleringen av specifika frågeställningar, prövar och validerar tentativa slutsatser och utvecklar idéer för fortsatt forskning.

Den kunskap som programmet genererar ska bidra till såväl attitydförändringar, beteendeförändringar som policyförändringar. Kommunikation är en integrerad del av programmet.