Projektets syfte var att bidra till att:

  • Stärka näringslivets kompetensförsörjning
  • Stärka kopplingen mellan forskning, utbildning, innovation och närings-
    livets utvecklingskraft och bidra till kunskapstriangeln

Projektets mål var att:

  • Kartlägga näringslivets kompetensbehov på kort och lång sikt – utifrån förutsättning att det behöver skapas fler jobb i växande företag – nationellt, regionalt och i internationell jämförelse.
  • Identifiera och i ett brett perspektiv analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning, vad gäller utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitets- och högskolenivå. Här är det viktigt att beakta problem i tidigare försök att matcha offentliga utbildningar efter näringslivets behov, och överväga flexibla mekanismer för att korrigera eventuella brister.
  • Tillvarata och försöka generalisera de erfarenheter som har gjorts av tidigare satsningar på olika nivåer för att stärka kopplingen mellan utbildning och näringslivets kompetensförsörjning och innovationskraft.
  • Särskilt beakta hur frågan om näringslivets kompetensförsörjning är kopplad till problemen kring integration och utanförskap – hur ungdomars och invandrares kompetens bättre kan tillvaratas i näringslivet.
  • Föreslå eventuella policyåtgärder för hur identifierade brister kan åtgärdas. Vad kan göras inom ramen för dagens regelverk? Behöver lagar, regler och incitaments-, styr- och resursfördelningssystem ändras? Vilket ansvar och vilka möjligheter har företagen själva?