I forskningsprojektet Kompetens för tillväxt pågår många parallella delstudier under sex olika områden. Forskningen är tvärvetenskaplig med tät koppling till näringslivet genom referensgrupp och styrgrupp för att kvalitetssäkra forskningens relevans.

  1. Näringslivets kompetensbehov idag och i framtiden
  2. Kompetens, demografi och regional utveckling
  3. Samverkan näringsliv och utbildning
  4. Utbildningssystemets relevans, styrning och resursfördelning
  5. Arbetsmarknadens incitament och flexibilitet
  6. Integration och utanförskap