Johan Eklund, Peter Karlsson, Lars Petterson, JIBS (2013) Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. (tillsammans med Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom projektet för KK-stiftelsen)

I rapporten analyseras, på årsbasis, kompetensens hos arbetsmarknadens nyinträdare och utträdare. Analysen görs på regional nivå (s k FA-regioner). Dessa årsvisa jämförelser sammanställs sedan för att erhålla trendmässiga utvecklingsmönster. Analysen omfattar även högre utbildnings påverkan på den regionala konkurrenskraften.

Resultaten tyder på att Sverige har problem vad avser arbetsmarknadens matchningsfunktion, men denna brist tycks inte bero på en kapacitetsbrist inom systemet för högre utbildning. Tvärt om talar mycket för att högre utbildning i Sverige nått avtagande skalavkastning. Detta är problematiskt då det innebär risk för överutbildning. Detta kan för individen innebära att stora resurser läggs på en utbildning som sedan inte kommer till användning i arbetslivet. Det kan också få effekten att företag får problem med kompetensförsörjningen inom områden där en högre utbildning inte är nödvändig.