Ernkvist, Mirko (2014-2017) Teknikskiften och den interna arbetsmarknaden bland stora svenska industriföretag

Syfte
Som ett delprojekt inom kompetens för tillväxt kommer jag att göra en fallstudie av hur ledande Svenska verkstadsföretag och basindustri strategiskt har hanterat kompetensförsörjning de senaste två decennierna. Flera av dessa företag har utvecklat och reformerat sin interna arbetsmarknad under det senaste decenniet, men forskningen om bakgrunden och resultatet av dessa reformer för företagens långsiktiga innovationsförmåga är bristande. Vi vill på ett systematiskt sätt kunna kartlägga omfattningen av dessa reformer bland svenska företag och hur man ser på balansen mellan intern och extern rekrytering. En fråga i sammanhanget är hur förändrade konkurrensförutsättningar och skiftet mot en högre grad av tjänster och efterhandsservice bland företagen påverkar valet mellan att tillsätta tjänster internt eller externt. Fallstudier av företagens interna arbetsmarknad är utifrån detta perspektiv särdeles intressant att studera och en arbetsmarknadsmodell som vi tror det går att dra flera lärdomar av.

Urval
Som en del av projektet har vi valt att fokusera på de största företagen inom verkstads- och basindustri. Studien genomför intervjuer med personalchefer, HR-ansvariga och andra nyckelpersoner inom dessa företag. Dessa intervjuer kombineras med data kring företagens rekryteringsprocess och interna arbetsmarknad. För ett urval av företagen har vi också fått tillgång till material från deras företagsarkiv.