Henrik Malm Lindberg, Anne- Sophie Larsson och Nils Karlson från Ratio samt Olle Vogel från KK-Stiftelsen (2015). Samverkan –  en utmaning. Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram.

Samverkan är avgörande för att stärka det svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga. I en ny rapport presenteras en genomgång av några av KK-stiftelsens program. Såväl kvantitativa sammanställningar och enkäter, som kvalitativa intervjuer har använts.

Den viktigaste slutsatsen är att samverkan ska ses som en lärprocess, där aktiviteter, resultat och effekter, på kort och lång sikt, behöver mätas och följas upp med väsentligt större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Genomgående fungerar samverkan bättre för stora företag än för små, där samverkan kanske skulle behövas som mest.