Program

Identifiera och i ett brett perspektiv analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning, vad gäller utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitets- och högskolenivå. Här är det viktigt att beakta problem i tidigare försök att matcha offentliga utbildningar efter näringslivets behov, och överväga flexibla mekanismer för att korrigera eventuella brister.