Rapport nr 8: Jonas Olofsson (2013) Den svenska yrkesutbildningsmodellen – dess etablering, sentida förändring och framtida utmaningar

Rapport beskriver översiktligt utveckling för den grundläggande yrkesutbildningen i Sverige. Den kan ses i ljuset av generella utvecklingsmönster inom välfärdspolitiken och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Yrkesutbildningen har under senare år präglats av en nyorientering, även om det ännu sker inom de ramar som skapades genom reformerna under decennierna efter andra världskriget. Rapporten behandlar frågan om vilka utmaningar yrkesutbildningar står inför och vilka fortsatta förändringar som kan bli nödvändiga för att yrkesutbildningen ska kunna bidra till företagens kompetensförsörjning lika väl som till enskilda individers behov av lärande och självförverkligande i arbetslivet.