Almlöf, H. (2018). Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie. (2017/18). Juridisk Tidskrift, (4), s 785–801. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-148003

 

Abstract: I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.