Typ: Bok

Lundh, Christer (2008). Arbetsmarknadens karteller Nya perspektiv på det svenska kollektivavtalssytemets historia. Stockholm. Norstedts Akademiska Förlag.

Arbetsmarknadens organisationer har skapats i ett sammanhang av konflikter och konkurrensbegränsning och de uppträder som karteller. Fackföreningarna är försäljningskarteller som försöker pressa upp lönerna genom att förhindra konkurrerande arbetare från att underbjuda kollektivavtalens minimilöner. Arbetsgivarföreningarna är inköpskarteller som försöker hålla lönenivån nere genom att förhindra konkurrens om arbetskraften.
I denna bok studeras arbetsmarknads-organisationernas strategier under 1900-talet utifrån ekonomiska teorier om ofullständig konkurrens. Speciellt intresse ägnas frågorna om hur arbetsmarknadens organisationer har försökt motverka att kartellerna brutits ner, hur kartellerna ömsesidigt understött varandras strävanden, samt likheter och skillnader mellan privat och offentlig sektor.

Om man ser arbetsmarknadens organisationer som karteller, blir det lättare att förstå deras agerande och varför kollektivavtalssystemet fungerar som det gör. Sammantaget ger boken nya perspektiv på den svenska modellen samt reser en rad intressanta frågor inför framtiden.

Christer Lundh är professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.