Sök

Den svenska yrkesutbildningsmodellen – dess etablering, sentida förändring och framtida utmaningar

PublikationRapporter
Arbetsliv, Arbetsmarknad, Arbetsplatsförlagt lärande, Jonas Olofsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lärlingsutbildning, Rekrytering, Svenska modellen, Utbildning, Yrkesutbildning
rapport_nr_8__den_svenska_yrkesutbildningsmodellen
Ladda ner

Jonas Olofsson (2013)

Rapporten beskriver översiktligt utveckling för den grundläggande yrkesutbildningen i Sverige. Yrkesutbildningens utveckling kan ses i ljuset av generella utvecklingsmönster inom välfärdspolitiken och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Yrkesutbildningen har under senare år präglats av en nyorientering, även om det ännu sker inom de ramar som skapades genom reformerna under decennierna efter andra världskriget. Rapporten behandlar frågan om vilka utmaningar yrkesutbildningarna står inför och vilka fortsatta förändringar som kan bli nödvändiga för att de ska kunna bidra till företagens kompetensförsörjning lika väl som till enskilda individers behov av lärande och självförverkligande i arbetslivet.

Att de stora industriföretagen står för en mindre och minskande del av sysselsättningen talar för att näringslivet behöver ett än starkare stöd för att utveckla strukturer och rutiner för lärande på arbetsplatser. Det behövs mer samverkan mellan branscher och mellan enskilda företag på lokal och regional nivå. För att underlätta ungas övergångar, förkorta övergångsfasen och undvika felval behöver studie- och yrkesvägledningsfunktionerna förstärkas i skolorna från grundskolan och uppåt. Konsekvenserna av olika utbildningsval måste bli tydliga för ungdomar redan i ung ålder.

Baserat på innehåll

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
RapporterPublikation
Waas, B.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578