Typ: Bok

Lindberg, H. M. (2014). Drömmen om jämlikhet: Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall. Stockholm: Atlantis.

 

Mot slutet av 1960-talet radikaliserades Socialdemokraternas politik drastiskt. På område efter område ifrågasattes den maktbalans som hade funnits mellan politik och näringsliv sedan 1930-talet. Jämlikhetssträvandena intensifierades och partiet initierade en rad reformer som gav staten och de fackliga organisationerna större makt och inflytande. Processen ledde till att den svenska modellen, med dess samförstånd mellan arbetsmarknadens parter och statlig icke-inblandning som norm, övergavs.

Vad åstadkom denna radikalisering? Vilka var idégivarna och kunskapskällorna? Hur kunde de nya idéerna få ett så stort genomslag i praktisk politik? Drömmen om jämlikhet undersöker den forskning och samhällsdebatt som föregick den radikaliserade politiken och som utgick från en ny tolkning av verkligheten.