Sök

Federalism på svenska

PublikationBok
Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Joakim Nergelius, Johan Almenberg, Jörgen Ödalen, Konstitution

Sammanfattning

I resten av Europa och övriga världen har för- och nackdelar med ett mer federalt styrelseskick diskuterats sedan länge. Så dock inte i Sverige, trots att begreppet federalism har stor relevans för den pågående politiska debatten om förändringar i den svenska kommunala och regionala strukturen, liksom för diskussionen om det sjunkande politiska deltagandet och offentlig sektors bristande effektivitet. Syftet med antologin FEDERALISM PÅ SVENSKA är att råda bot på denna brist.

I FEDERALISM PÅ SVENSKA analyserar tio statsvetare, jurister, historiker och nationalekonomer federalismens möjligheter och tillkortakommanden i dagens Sverige. Vad innebär federalism och hur skulle ett mer federalt statsskick kunna fungera i Sverige? Måste verkligen alla kommuner och landsting följa samma regler och vad händer om de inte gör det? Bör regelverket för kommundelars utträde underlättas och göras mer rättssäkert? Vilka är effekterna av den kommunala skatteutjämningen på det lokala företagsklimatet och arbetskraftens rörlighet? Hur kan vi dra lärdom av den finska utvecklingen? Vad kan vi lära av andra europeiska federala staters likheter och olikheter? Och hur sannolik är egentligen en federal utveckling för Sveriges del? Det är några av de frågeställningar som behandlas utifrån nya, stimulerande och ibland även motsatta perspektiv.

Karlson, N. & Nergelius, J. (red.) (2007). Federalism på svenska. Stockholm: Ratio.

MEDVERKANDE:
Johan Almenberg
Niclas Eklund
Gissur Ó Erlingsson
Nils Karlson
Anders Lidström
Lisbeth Lindeborg
Joakim Nergelius
Siv Sandberg
Erik Wångmar
Jörgen Ödalen

REDAKTÖRER:
Nils Karlson &
Joakim Nergelius


Liknande innehåll

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Artikel (med peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Customer roles in M&A integration
Artikel (med peer review)Publikation
Öberg, C.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

The article describes and discusses what roles customers play in M&A integration. Based on studies of eight domestic and international M&As, it is concluded that customers may: (1) limit integration intentions; (2) be reasons for pre-integration reconsiderations; (3) be used as an argument against integration; (4) not act according to integration intentions; and (5) actively work against integration. Customers’ actual activities, as well as how the M&A parties believe and argue that customers will act, impact the integration. The article highlights how integration is an embedded activity where actions, assumptions and argumentation impact integration. The findings contribute to research on M&As by pointing to how customers impact decisions and outcomes in M&A integration, and by describing integration as an iterative process with several impacting parties.

Location choices of graduate entrepreneurs
Artikel (med peer review)Publikation
Larsson, J. P., Wennberg, K., Wiklund, J., & Wright, M.
Publiceringsår

2017

Publicerat i
Sammanfattning

We review complementary theoretical perspectives on location choices of university graduate entrepreneurs derived from the individual-opportunity nexus and local embeddedness perspectives on entrepreneurship. Analysis of the full population of 215,388 graduates from Swedish institutions of higher education between 2002 and 2006 provides support for both location choice perspectives. Overall, 63% of graduate entrepreneurs start businesses locally in their region of graduation while 37% start businesses elsewhere. The likelihood of starting locally is substantially higher in metropolitan regions, if the graduate was born locally or has university peer entrepreneurs and entrepreneurial family members in the region of graduation. Implications for theory and public policy are discussed.
Related content: Working Paper No. 290

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578