Sök

Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag

PublikationRapporter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Företagsstöd, Innovation, Patrik Tingvall, SMEs, Subventioner, Sven-Olov Daunfeldt
Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag
Ladda ner

Sammanfattning

Tillväxtanalys har utvärderat Vinnovas “Vinn Nu och Forska och Väx”-program mellan 2006 och 2010. Företagens utveckling har följts, under och upp till 5 år efter stöd, och där indikerar analyserna få statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden.

Syftet med föreliggande rapport är dels fortsätta diskussionen kring de metodproblem som finns vid analyser och utvärderingar av selektiva företagsstöd, dels med hjälp av databasen och nya ekonometriska metoder genomföra en kontrafaktisk utvärdering av två program (VINN NU och Forska & Väx) och som utvecklats av Vinnova för att stimulera innovationsdriven tillväxt i små och medelstora
företag. Ett mål med studien är att förbättra kunskaperna kring den komplexa dynamik som kännetecknar innovation och entreprenörskap samt stimulera till diskussion om och under vilka förutsättningar olika typer av selektiva företagsstöd kan leda till innovationer och tillväxt.

I rapporten genomförs en statistisk analys av företagsstödens effekter på antal anställda, produktivitet, omsättning samt andelen arbetstagare med högre utbildning. Resultaten visar på mycket begränsade statistiskt säkerställda positiva effekter på dessa målvariabler under den tidsperiod (2006–2010) som analyserats. I rapporten och diskussioner med Vinnova har olika tänkbara orsaker diskuterats. Är den studerade tidsperioden för kort för att spåra påtagliga tillväxteffekter? Är storleken på stöden för små eller saknas kritisk massa för att uppnå statens intentioner att främja innovation och tillväxt? Vilka metodologiska begränsningar finns i en kontrafaktisk analys av de komplexa processer i företag som leder till teknisk utveckling och introduktion av nya produkter och tjänster på marknaden? Vilken roll kan selektiva instrument spela i närings- och innovationspolitiken?

Halvarsson, D., Daunfeldt, S-V. & Gustavsson Tingvall, P. (2014). Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag – en kontrafaktisk effektutvärdering. Rapport 2014:16. Tillväxtanalys.

Baserat på innehåll

Företagsstöd till innovativa små och medelstora företag
ReportsPublikation
Halvarsson, D., Daunfeldt, S-V. & Gustavsson Tingvall, P.
Publiceringsår

2014

Publicerat i

Tillväxtanalys

Sammanfattning

Tillväxtanalys har utvärderat Vinnovas “Vinn Nu och Forska och Väx”-program mellan 2006 och 2010. Företagens utveckling har följts, under och upp till 5 år efter stöd, och där indikerar analyserna få statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden.

Syftet med föreliggande rapport är dels fortsätta diskussionen kring de metodproblem som finns vid analyser och utvärderingar av selektiva företagsstöd, dels med hjälp av databasen och nya ekonometriska metoder genomföra en kontrafaktisk utvärdering av två program (VINN NU och Forska & Väx) och som utvecklats av Vinnova för att stimulera innovationsdriven tillväxt i små och medelstora
företag. Ett mål med studien är att förbättra kunskaperna kring den komplexa dynamik som kännetecknar innovation och entreprenörskap samt stimulera till diskussion om och under vilka förutsättningar olika typer av selektiva företagsstöd kan leda till innovationer och tillväxt.

I rapporten genomförs en statistisk analys av företagsstödens effekter på antal anställda, produktivitet, omsättning samt andelen arbetstagare med högre utbildning. Resultaten visar på mycket begränsade statistiskt säkerställda positiva effekter på dessa målvariabler under den tidsperiod (2006–2010) som analyserats. I rapporten och diskussioner med Vinnova har olika tänkbara orsaker diskuterats. Är den studerade tidsperioden för kort för att spåra påtagliga tillväxteffekter? Är storleken på stöden för små eller saknas kritisk massa för att uppnå statens intentioner att främja innovation och tillväxt? Vilka metodologiska begränsningar finns i en kontrafaktisk analys av de komplexa processer i företag som leder till teknisk utveckling och introduktion av nya produkter och tjänster på marknaden? Vilken roll kan selektiva instrument spela i närings- och innovationspolitiken?

Samhällsfarliga konflikter i en ny tid – utmaningar och reformbehov
RapporterPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

Sammanfattning:
I rapporten undersöks om de svenska regelverken för hantering av samhällsfarliga arbetsmarknadskonflikter behöver uppdateras eller reformeras. Är de ändamålsenliga i en värld där viktiga samhällsfunktioner upprätthålls av ett stort antal ömsesidigt beroende aktörer i komplexa system där varje enskild nod blir kritisk för systemets funktionalitet, och där samhällsviktig verksamhet lika gärna är privat som offentlig? En jämförelse görs med motsvarande regleringsmetoderna och deras förändring i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

The Proportionality Principle in German and European Rules of Industrial Conflict
RapporterPublikation
Waas, B.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Arbetsmarknadsprogrammet

Sammanfattning

This report deals with the significance of the principle of proportionality in the strike law of Germany and the EU. As far as German law is concerned, the legal basis and content of the principle of proportionality will first be outlined, and then the importance of the principle for labour law in general. The main issue, however, is the role played by the principle of proportionality in industrial action law. There the Federal Labour Court has meanwhile raised the principle to the central yardstick for the assessment of industrial action measures. The relevant decisions will be presented, but also the considerable criticism of these will not be concealed. Subsequently, EU law will come to the fore, whereby the legal basis, the content and the scope of application of the principle of proportionality will be dealt first. On that basis, the application of the principle in industrial action law will be examined. In that context, the focus will be in the decisions of the European Court of Justice in the cases Laval and Viking. The following section is then devoted to the comparison of German and European law. The author here demonstrates that there are considerable differences in the application of the principle of proportionality.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578