Sök

Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar

PublikationBok
Arbetsmarknad, Kompetens, Lotta Stern, Nils Karlson
Framtidens arbetsmarknad
Ladda ner

Sammanfattning

En rad omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden. Digitalisering, globalisering, demografiska förändringar och värderingsförskjutningar leder till ett nytt arbetsliv. Kompetensbehov, arbetsorganisation, anställningsförhållanden, branscher och mycket annat kommer att förändras. Behovet av flexibilitet ökar. Den svenska arbetsmarknadsmodellens aktörer står därmed vid något av ett vägskäl. Ska man anta utmaningarna som utvecklingen driver på och försöka utveckla modellen eller ska man värna status quo och nöja sig med att upprätthålla och underhålla en delvis undermåligt fungerande modell?

Karlson, N. & Stern, L. (2017). Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 1) Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Att korta vägen till arbetsmarknaden: Praktikplatsers erfarenhet av att ta emot utrikes födda akademiker från Korta vägen
RapporterPublikation
Stern, L. & Allstrin, S.
Publiceringsår

2023

Publicerat i

Ratio

Sammanfattning

Denna studie har haft som syfte att ge insikt i vad som hindrar och möjliggör matchningen av arbetsnära praktik på svenska arbetsplatser utifrån praktikplatsernas perspektiv. Vi har följaktligen utfört en intervjustudie med 24 organisationer som tagit emot en eller flera utlandsfödda akademiker på praktik via Korta vägen för att ta del av praktikplatsers olika erfarenheter av att ta emot en akademikerpraktikant; motiv, upplevelser och utvärdering av organisatoriska erfarenheter. Vi har med hjälp av humankapitalteorin genomfört en induktiv tematisk analys av vad som påverkar matchningen av praktik utifrån individuella, organisatoriska och institutionella möjligheter och hinder.

Resultatet i korthet tyder på att praktikanterna överlag fungerar väldigt bra inom organisationerna. Att ta emot en praktikant från Korta vägen är inte mer komplicerat än att de får en vanlig introduktion och sedan får gå bakom en eller flera handledare. De flesta handledare har handlett flera praktikanter sedan tidigare. Handledarskap bygger på frivillighet, och praktikplatserna är noga med att kalibrera förväntningar visavi praktikanterna inför praktiken. Språknivå, kulturella och sociala skillnader förekommer men är sällan så allvarliga att praktiken kostar för mycket. Praktikplatserna tar gärna emot Korta vägen-praktikanter också framledes och de flesta handledare är villiga att handleda igen. Praktikanterna får med sig en svensk referens på sitt CV, de lär sig att föra sig på en svensk arbetsplats och flera får jobb på praktikplatsen efter avslutad praktik. Medarbetarna på praktikplatserna får ny energi av mottagandet, ökat engagemang och ibland också ny kompetens som de inte ens visste att de behövde.

Korta vägens praktikinsats tycks överlag fungera väl men det behövs mer forskning kring exakt hur matchningen av praktikant och praktikplats kan utvecklas för att skapa än mer synergier; ibland är språknivå viktig för att praktiken ska fungera väl, frånvaro av certifikat och legitimationer kan vara försvårande och insocialiseringen i den svenska arbetsplatskulturen kan ta tid. För att skapa ytterligare kunskap om matchning skulle begreppet humankapital behöva breddas till att än tydligare inkludera språk, kultur, och sociala faktorer. Mer än formell utbildning behöver beaktas för att verkligen förstå vad som stävjar migranters utväxling på humankapital i en ny kontext och vilka investeringar som krävs för att ersätta den tillfälliga ”förlusten”.

Managers on balancing employment protection and what’s good for the company: Intended and unintended consequences of a semi-coercive institution
Artikel (in press)Publikation
Stern, C., & Weidenstedt, L.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Economic and Industrial Democracy.

Sammanfattning

Sweden’s institutionalized employment protection legislation, ‘LAS’, is interesting theoretically because parts of it are semi-coercive. The semi-coerciveness makes it possible for firms and unions under collective agreements to negotiate departures from the law. Thus, the law is more flexible than the legal text suggests. The present study explores intended and unintended consequences of LAS as experienced by managers of smaller manufacturing companies. The results suggest that managers support the idea of employment protection in principle but face a difficult balancing act in dealing with LAS. From their point of view, the legislation’s institutional legitimacy is low, producing local cultures of hypocrisy and pretense. The article gives insights into how institutions aimed at specific, intended behavior sometimes end up producing unintended consequences fostering the opposite.

The article in total can be read here.

Sex differences and occupational choice. Theorizing for policy informed by behavioral science
Artikel (med peer review)Publikation
Stern, C., & Madison, G.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Journal of Economic Behavior & Organization, 202, 694-702.

Sammanfattning

Occupations are segregated with respect to sex, even in modern, egalitarian societies. There are strong pressures to eliminate segregation and therefore strong reasons to correctly theorize why segregation persists. The dominant view underpinning most public policies is essentially that environmental factors nudge women and men into different occupational paths. Nudging, however, ignores research suggesting that psychological traits that influence occupational choice differs between women and men, on average.

Some of the most well-documented and persistent average sex differences between men and women suggest that the taken-for-granted assumption that an egalitarian society would exhibit a more or less equal distribution of men and women across the occupational landscape may be mistaken. Rather, models of occupational choice informed by individual differences in preferences, broadly understood, would help us better explain how men and women behave in the labor market. Differences in occupational preferences will affect choices. Therefore, differences in proportions of women and men across professions may be in line with an egalitarian society and the well-being and best interest of both men and women in society.

The article can be read here.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578