Sök

High-end disruptive technologies with an inferior performance

PublikationArtikel (med peer review)
Christian Sandström, Digitalisering, Företagandets villkor

Sammanfattning

The literature on disruptive technologies has previously stated that those innovations often emerge in low-end segments or in new markets and as the performance improves it eventually displaces the old technology. This article aims to explain how and why a technology may prosper in high-end or mainstream markets despite its initially lower performance and does so through three in-depth case studies. The findings suggest that those technologies may compensate the inferior performance by simplifying and removing work for customers. For instance, digital imaging emerged in high-end segments since these customers were willing to trade-off the initially lower image quality in order to remove the usage of film. Based upon these results, the paper concludes that the literature on disruptive technologies needs to maintain a more nuanced view of value and how it is created and distributed inside the customer’s organisation.

Keywords
disruptive technology, inferior, performance, Hasselblad, high-end, Facit, digital imaging, IP video surveillance

Sandström, C. (2011). High-end disruptive technologies with an inferior performance. International Journal of Technology Management, 56(2-4), 109-122.


Liknande innehåll

Entreprenörsstaten?
BokPublikation
Wennberg, K., Sandström, C.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio: Stockholm.

Sammanfattning

Västvärlden har upplevt ihållande arbetslöshet och avsaknad av varaktig ekonomisk återhämtning. Vi har sett hur skydd av nationella intressen vuxit fram, liksom välgrundad oro för ekonomisk ojämlikhet och globala miljöproblem.

I denna jordmån har den interventionistiska industripolitiken upplevt en renässans. Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State (2011) utgjorde tillsammans med finanskrisen startskottet för alltmer proaktiva ingrepp i ekonomin. Hennes argumentation var spännande och enkel: Staten har varit den främsta aktören bakom innovation och ekonomisk tillväxt: entreprenörer och stora företag har egentligen bara kapitaliserat på dessa satsningar.

I den här skriften granskas dessa idéer. Vårt innehåll är i flera bemärkelser en varning. Storslagna planer för att skapa önskvärda utfall har sällan ett historiskt smickrande facit. Politiken varken kan eller bör försöka satsa på specifika bolag eller teknologier. Resultatet förvränger incitamentsstrukturerna och resulterar i skadlig opportunism.

Utvärderingar av näringspolitik – en intressekonflikt mellan myndigheter, konsult-företag, politik och skattebetalare?
Artikel (utan peer review)Publikation
Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ekon. Debatt, 49, 30-41.

Sammanfattning

Antalet utvärderingar av ekonomisk politik ökar explosionsartat. Det finns dock få systematiska sammanställningar av de utvärderingar som görs och det saknas kunskap om hur utvärderare skiljer sig åt gällande metoder och slutsatser, inte minst inom näringspolitiken. Vi studerar utvärderingar av 110 näringspoli-tiska insatser 2009–19 genom att granska huruvida valet av utvärderare påver-kar utvärderingarnas resultat. Privata konsulter visar sig vara den vanligaste utvärderaren av näringspolitik och deras utvärderingar skiljer sig från andra utvärderare genom att vara övervägande mer positiva till de utvärderade insat-serna. Vi diskuterar intressekonflikter som kan antas föreligga mellan utvärde-rare, myndigheter, den politiska makten och allmänheten.

Colin, E., Sandström, C., & Wennberg, C. (2021). Utvärderingar av näringspolitik–en intressekonflikt mellan myndigheter, konsultföretag, politik och skattebetalare. Ekon. Debatt, 49, 30-41.

A conceptual development of a business model typology in tourism: the impact of digitalization and location
Artikel (med peer review)Publikation
Linton, G. & Öberg, C.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

This paper aims to conceptually develop a business model typology in tourism. It focuses on digitalization and destination location as important contextual factors when developing the typology. The paper builds on prior research on business models and tourism research by adopting configuration theory to create a typology of business models in tourism businesses. Four business model archetypes are identified: (1) bricks and mortar business models, (2) digitalized destinations, (3) create a destination, and (4) intermediary business models. The typology contributes to the literature by identifying different types of business models in the tourism sector. The typology also helps to ground the business model concept theoretically, something that has been considered as missing in previous business model research.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578