Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: rapport_hl_kartlaggningforskning

Lindberg, Henrik (2006). ”Kartläggning av företagsperspektiv i forskningen om arbetsmarknad och arbetsliv vid de större forskningsmiljöerna i Sverige”. Arbetsrapport i projektet Kunskap och investeringar i fria universitet.

Abstract: Detta är en kartläggning av inriktningen på den statligt finansierade arbetsmarknads och arbetslivsforskningen i Sverige samt forskningen vid de större nationalekonomiska institutionerna i Sverige. Syftet är att ta reda på vilken typ av forskning som utförs och inte minst viktigt inte utförs vid de för området centrala forskningsmiljöerna i Sverige. Fokus för kartläggningen är i vad mån denna forskning intresserar sig för företagandets villkor och dessas koppling till arbetsmarknadens funktionssätt. Hur många av de nyfinansierade projekten och hur många av de publicerade artiklarna behandlar företagandets villkor överhuvudtaget, och på vilket sätt behandlas företagandets villkor i dessa studier?