Typ: Bok

Lindberg, Henrik (2008). Korporativa karteller – en studie av byggsektor och jordbruk i den svenska modellen. Stockholm. Norstedts Akademiska Förlag.

Varför har vissa sektorer, som exempelvis byggande och jordbruk, halkat efter när det gäller produktivitet och förnyelseförmåga? Har det något att göra med intresse-organisationernas inflytande och bristen på konkurrens?

I den här boken undersöks de korporativa kartellernas roll i den svenska modellen med exempel framförallt hämtade från förhållanden inom byggsektorn och jordbruket. Begreppet korporativa karteller åsyftar branscher där korporativa arrangemang mellan stat och intresseorganisationer samt kartelliknande överenskommelser mellan parts- eller branschorganisationer dominerar. Såväl inhemsk som utländsk konkurrens har där begränsats av etableringshinder och konkurrensbegränsande regleringar.

Ett viktigt resultat i boken är att de system och regleringar som byggts upp konsekvent har gynnat stora och etablerade aktörer på bekostnad av små och nyetablerade. I båda sektorerna blev resultatet stagnerande produktivitet samt höga och stigande kostnader som vältrades över på konsumenter och skattebetalare. I boken diskuteras också hur makten hos dessa korporativa karteller kan brytas: Antingen genom ett politikbyte där man genom ny kunskap och en ny konfliktdimension ifrågasätter den rådande politiken, eller genom att låta globaliseringen verka varvid den ökade öppenheten gradvis bryter upp kartellerna.

Henrik Lindberg är fil. dr i ekonomisk historia och arbetsmarknadsforskare vid Ratio.