Typ: Bok

Berggren, Niclas (red) (2008). Marknad och moral – en antologi. Stockholm. Ratio Förlag.

Trots marknadsekonomins välståndshöjande förmåga finns hos många ett tvivel på att marknadsekonomin också är moraliskt godtagbar. Men vad säger forskningen egentligen? Finns det incitament och mekanismer i ett fritt näringsliv som leder till ett moraliskt agerande och hur kan de i så fall förstärkas? Vilken effekt har förändrad lagstiftning?

I Marknad och moral – en antologi presenterar fyra världsledande forskare sin syn på hur marknader kan – och inte kan – betraktas som moraliska. Steven Shavell analyserar hur lagar och moraluppfattningar på ett kompletterande sätt ger människor incitament att agera på ett sätt som också gynnar samhället i stort. Viktor Vanberg diskuterar hur marknader påverkas av det institutionella ramverk, den lagstiftning, som omger dem. Daniel Klein tar upp frågan om företag tenderar att bedra sina kunder eller om marknader snarare stimulerar mekanismer som säkerställer god kvalitet och säkerhet. Deirdre McCloskey, till sist, argumenterar för att ekonomisk verksamhet (och analys) behöver ett vidgat perspektiv: från egenintresse och rationalitet till att också omfatta dygder och rentav kärlek.

Ett genomgående budskap är att marknader i hög grad får sin karaktär och genererar konsekvenser beroende på hur de formella och informella lagar och regler som inramar marknadsekonomin ser ut. När dessa konsekvenser är gynnsamma för de allra flesta är också marknaden moraliskt godtagbar.

 

Antologin Marknad och moral är skriven inom Ratios forskningsprojekt Marknad, moral, tillit och tillväxt.

Redaktör för boken är docent Niclas Berggren, Ratio. Steven Shavell är professor i rättsekonomi vid Harvard University. Viktor Vanberg är professor i nationalekonomi vid Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Daniel Klein är professor i nationalekonomi vid George Mason University. Deirdre McCloskey är professor i nationalekonomi, historia, engelska och kommunikation vid University of Illinois at Chicago.