Eklund, Johan och Wiberg, Daniel (2006). ”A- mot B-laget: En match för den svenska ägarmodellen.” Ekonomisk Debatt, 34(5): 17-26.

Abstract: En uppdelning av aktier i ett A- och ett B-lag, med olika röstvärden, har länge ansetts som nödvändigt för att få till stånd en ”adekvat fi nansiering”. Röstdifferentieringen skapar även förutsättningar för en över tiden stabil ägarstruktur, vilket påstås vara önskvärt. Detta stämmer dock dåligt överens med internationell forskning som pekar på att en dynamisk ägarstruktur är positiv för strukturomvandling och ekonomisk förnyelsekraft. Denna artikel presenterar empiriska resultat som visar att företag som använder röstdifferentiering systematiskt gör sämre investeringar jämfört med företag där principen en aktie − en röst gäller. Vi anser därför att en nödvändig reform på sikt är avskaffandet av röstdifferentieringen.