Sök

Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning

PublikationArtikel (utan peer review)
Aktiebolagsrätt, Företagandets villkor, Hanna Almlöf, Lagstiftning

Almlöf, H. (2016). Mot en djupare förståelse av aktiebolagsrättens utformning. NTS – Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2016(2/3).

Baserat på innehåll

När dispositiva lagregler blir tvingande
Artikel (utan peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2017

Sammanfattning

Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.

Aktiebolagsrätt i domstol : En rättsfallsstudie.
Article (with peer review)Publikation
Almlöf, H.
Publiceringsår

2018

Sammanfattning

I artikeln presenteras en rättsfallskartläggning över bolagsrättsliga domar vid Högsta domstolen eller hovrätterna i under 2013-2017. Studien visar bland annat att oaktat var du bor i Sverige är det lika stor sannolikhet för en aktiebolagsrättslig tvist, att talan i drygt hälften av målen riktas mot styrelseledamöter och att så mycket som en tredjedel av rättsfallen handlar om bolagsledningens personliga betalningsansvar. Studien ger också anledning att diskutera förekomsten och nyttan av empiriskt material inom rättsvetenskapen.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578