Sök

Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb

PublikationRapporter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Nils Karlson, Praktik
Praktik_och_integration
Ladda ner

Sammanfattning

Att underlätta integrationen av utlandsfödda är en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Programmet Äntligen Jobb, ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen som startade 2011, har haft syftet att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare, genom praktik upp till sex månader. Kopplat till praktiken har även gjort en s.k. Yrkeskompetensbedömning, d.v.s. en sorts valideringar av deltagarnas kompetens.

Under 2015 deltog åtta företag i detta pilotprojekt: Swedbank, Eon Sverige, ABB Sverige, Volvokoncernen, SSAB, Husqvarna Group, Sandvik och Ovako.

Ratio har genomfört en intervjustudie som fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken. Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter. Resultaten är följande:

Fördelar för företagen:

Underlättat kompetensförsörjningen och rekryteringen
Ökat kompetensen hos handledare
Ökat engagemanget hos övrig personal
Ökat mångfalden
Ökad attraktivitet genom samhällsansvar
Nackdelar för företagen:

Tidskrävande och påfrestande
Minskad produktivitet för dem med handledaransvar
Fördelar för praktikanterna:

Ökad möjlighet att få jobb
Ökad kontakt med svensk arbetsmarknad
Ökad förståelse för svensk kultur, sociala normer, såsom ”fika”
Bättre svenska
Ökat självförtroende
Visat vad de går för
Nackdelar för praktikanterna:

Alternativkostnad, tidsåtgång, att inte kunna söka riktigt jobb
Oklart värde av yrkeskompetensbedömningen
Framgångsfaktorer:

Ett strukturerat arbetssätt inför och under praktiken är avgörande
Riktiga arbetsuppgifter
Handledningen central
Personliga egenskaper viktiga för att få jobb
Samverkan med Arbetsförmedlingen
Yrkeskompetensbedömningen:

Stor utvecklingspotential
Oklart syfte, används godtyckligt, oklara kriterier, oklart när den ska genomföras
Inga egentliga fördelar för företagen
Referenser och rekommendationsbrev viktigare för praktikanterna

Karlson, N., & Persson, K. (2016). Praktik och integration: pilotprojektet Äntligen jobb. Kompetens för tillväxt, rapport nr 22. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg
BokPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Dialogos förlag

Sammanfattning

Svensk vård och omsorg har väl kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Den svenska modellens framtid
BokPublikation
Karlson, N., Stern, C. & Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i
Sammanfattning

Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?

I denna bok diskuteras vad aktuell forskning har att säga om dessa frågor. Den svenska modellen utvärderas utifrån fyra kriterier: konkurrenskraft, utvecklingskraft, kompetensförsörjning och ett inkluderande samhälle.

En slutsats är att den svenska arbetsmarknadsmodellen har betydande problem. Några av dem kommer inifrån modellen själv, medan andra kommer utifrån. Samtidigt har modellen stora fördelar som är väl värda att bevara och utveckla. Men för att hantera utmaningarna är reformer nödvändiga. För både arbetsmarknadens parter och politiker bör den långsiktiga ambitionen vara att stärka förmågan till kontinuerlig utveckling.

Boken kan beställas här.

Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system
RapporterPublikation
Karlson, N. & Lundbäck, M.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratioakademiens sjukvårdsprojekt

Sammanfattning

Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att diskutera hur ökade polycentriska inslag skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578