Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Praktik_och_integration

Att underlätta integrationen av utlandsfödda är en av Sveriges största samhällsutmaningar.

Programmet Äntligen Jobb, ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen som startade 2011, har haft syftet att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare, genom praktik upp till sex månader. Kopplat till praktiken har även gjort en s.k. Yrkeskompetensbedömning, d.v.s. en sorts valideringar av deltagarnas kompetens.

Under 2015 deltog åtta företag i detta pilotprojekt: Swedbank, Eon Sverige, ABB Sverige, Volvokoncernen, SSAB, Husqvarna Group, Sandvik och Ovako.

Ratio har genomfört en intervjustudie som fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken. Totalt har 28 semistrukturerade djupintervjuer genomförts med tio projektägare, nio handledare och nio praktikanter. Resultaten är följande:

Fördelar för företagen:

 • Underlättat kompetensförsörjningen och rekryteringen
 • Ökat kompetensen hos handledare
 • Ökat engagemanget hos övrig personal
 • Ökat mångfalden
 • Ökad attraktivitet genom samhällsansvar

Nackdelar för företagen:

 • Tidskrävande och påfrestande
 • Minskad produktivitet för dem med handledaransvar

Fördelar för praktikanterna:

 • Ökad möjlighet att få jobb
 • Ökad kontakt med svensk arbetsmarknad
 • Ökad förståelse för svensk kultur, sociala normer, såsom ”fika”
 • Bättre svenska
 • Ökat självförtroende
 • Visat vad de går för

Nackdelar för praktikanterna:

 • Alternativkostnad, tidsåtgång, att inte kunna söka riktigt jobb
 • Oklart värde av yrkeskompetensbedömningen

Framgångsfaktorer:

 • Ett strukturerat arbetssätt inför och under praktiken är avgörande
 • Riktiga arbetsuppgifter
 • Handledningen central
 • Personliga egenskaper viktiga för att få jobb
 • Samverkan med Arbetsförmedlingen

Yrkeskompetensbedömningen:

 • Stor utvecklingspotential
 • Oklart syfte, används godtyckligt, oklara kriterier, oklart när den ska genomföras
 • Inga egentliga fördelar för företagen
 • Referenser och rekommendationsbrev viktigare för praktikanterna