Sök

Rätt att välja. Framtidens vård och omsorg

PublikationBok
Framtidens sjukvård, Mattias Lundbäck, Nils Karlson, Sjukvård

Sammanfattning

Svensk vård och omsorg har väl kända problem med tillgängligheten, väntetiderna, servicenivån och vårdkedjorna. En åldrande befolkning, dyra behandlingar och en förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg förstärker utmaningarna. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras.

I boken jämförs vård och omsorgssystemen i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz, med hjälp av internationella index och fallstudier. En slutsats är att valfrihet och olika typer av försäkringslösningar i regel leder till större tillgänglighet och förbättrar förmågan till institutionellt lärande.

Boken kan beställas här.


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 353: From free competition to fair competition on the European internal market
Working paperPublikation
Karlson, N., Herold, T. & Dalbard, K.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This paper investigates whether an increased use and reinterpretation of what has been called “fair competition” has occurred at the expense of “free competition” among the central institutions of the European Union. We are also interested in assessing how frequently these terms have been used by the various EU institutions over time.

We have empirically examined this through a quantitative survey of more than 12,000 public documents, out of totally 242 000 documents containing 630 million words, in the EUR-lex database over the last 50 years, from 1970 to 2020. Our conclusion is that the emphasis of the common policies in the EU is likely to have shifted from free competition and an open market economy to “fair competition” in the sense of a level playing field, in official EU documents, such as treaties, EU acts institutions, preparatory documents relating to EU directives and recommendations including motions and resolutions, case law and more.

The European Commission has been a driving force in this development, followed closely by the European Parliament and subsequently by the Council of Ministers. This change entails a risk that the regulation of the European internal market has shifted so that the dynamics of the internal market and thus the EU’s competitiveness will weaken. The change also entails a centralization of decisions at EU level at the expense of the Member States.

Sjukronorsreformen: Reformen som formade svensk sjukvård
RapporterPublikation
Lahtinen, E., Lundbäck, M., & Karlson, N.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning över Sjukronorsreformen, över reformens mål, samt över den politiska och ideologiska kontext som föranledde reformen och hur den tog sig uttryck i den samtida politiska debatten. Vi kommer även att diskutera konsekvenserna. Studien baseras på sammanställningar av tidigare forskning, på riksdagsdebatten som ägde rum vid godkännandet av reformen och på betänkanden från de offentliga utredningar som publicerats före och efter reformen, samt på delar av den debatt som följt.

Nederländernas sjukvårdssystem – Försäkringar, experimentlust och privata utförare
RapporterPublikation
Lundbäck, M.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio.

Sammanfattning

Trots att svensk vård och omsorg enligt internationella jämförelser håller hög kvalitet, finns väl kända problem när det gäller exempelvis tillgänglighet, servicenivå och fungerande vårdkedjor. På längre sikt finns dessutom stora utmaningar med en åldrande befolkning, kostsamma behandlingsmetoder och förväntad ökad efterfrågan på vård och omsorg. Därtill har coronakrisen skapat en betydande vårdskuld som ställer ytterligare krav på ökade resurser och förbättrad effektivitet. Detta gör att det behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska kunna finansieras och organiseras för att kunna finna lösningar på de utmaningar som finns.

Nederländerna är här ett intressant exempel, vars sjukvårdssystem delvis har en liknande bakgrund som Sveriges, men där finansieringen baseras på försäkringar som medborgarna kan välja mellan. Utförarna är i betydligt större utsträckning privata och/eller ideella. Nederländerna har en mindre sammanblandning mellan finansiering och utförande än i Sverige.

Både Nederländerna och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som länderna, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Nederländerna till ett intressant land att dra lärdomar från. Exemplet visar att det går att kombinera en jämlik vård med försäkringslösningar och ett stort mått av valfrihet.
Problemen som möter Nederländerna är i vissa avseenden snarlika de svenska. Balansen mellan rättighetslagstiftning (LSS) och skyldighetslagstiftning (Socialtjänstlagen) är en aktuell fråga och föremål för förändringar och diskussion. Samtidigt är det tydligt att Nederländernas sjukvård överlag inte ter sig avsevärt dyrare eller sämre än svensk sjukvård – den presterar lika bra enligt mätningar och man lägger något mindre resurser på sjukvård i förhållande till BNP jämfört med Sverige.

Syftet med denna rapport är att empiriskt beskriva det nederländska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.

Rapporten kommer i första hand att studera primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende, samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578