Sök

Reala effekter av statligt och privat riskkapital

PublikationBokkapitel
Daniel Halvarsson, Erik Engberg, Företagandets villkor, Företagsfinansiering, Patrik Gustavsson Tingvall, Riskkapital, Statens roll, Tillväxtanalys

Sammanfattning

Såväl privata som statliga aktörer erbjuder riskkapital till företag. Vi har undersökt om det framträder några skillnader mellan offentligt och privat riskkapital utifrån investeringarnas effekter på portföljföretagen. Tre centrala resultat är följande:
1. Försäljningen hos företag som mottagit riskkapital (VC) tar fart cirka 2–3 år efter investeringen. Den ökade omsättningen kan främst förklaras av ökad effektivitet
och nyinvesteringar i kapital (exempelvis maskiner och lokaler). Sysselsättningen tycks dock inte öka snabbare än i jämförbara bolag. Detta kan tolkas som att
kapitalet tillsammans med den rådgivning som följer med en VC-investering leder till nyinvesteringar och ökad kostnadseffektivitet.
2. Om vi jämför statliga och privata VC-investeringar finns inga större skillnader. Möjligen finns vissa tecken på att statliga investeringar ger en något svagare tillväxteffekt, men dessa skillnader är ofta för små för att betraktas som signifikanta. En närmare jämförelse mellan det privata och statliga VC-kapitalet indikerar dock att staten oftare håller kvar vid och fortsätter investera i stagnerande företag.
3. Till sist finner vi att de statliga VC-bolagen inte investerar mer i de tidigaste faserna än privata investerare. Detta trots att ett grundläggande motiv till statlig
intervention på riskkapitalmarknaden är att det privata kapitalet antas investera för lite i detta segment.
Detta leder till två slutsatser. För det första ser vi att en närmare analys av exitstrategier för de statliga VC-investerarna vore önskvärd. För det andra menar vi att de teoretiska motiven till statlig intervention på VC-marknaden pekar på att staten bör ligga något tyngre i de tidigaste faserna än de privata investerarna, eftersom det mest sannolikt är här det finns ett finansieringsgap. Vi finner ingen sådan skillnad. Idag är vår kunskap dock begränsad när det gäller den faktiska förekomsten av ett sådant gap och hur det i så fall skulle se ut. Innan nya direktiv om de statliga VC-bolagens investeringsprofil formuleras är det därför önskvärt med en närmare analys.
Vi ser alltså inte några dramatiska skillnader mellan statligt och privat riskkapital vad gäller deras tillväxteffekter. Detta kan både indikera att statliga riskkapitalister
gör ett bra arbete, eller att de kanske tar alltför små risker.

Gustavsson Tingvall, P., Engberg, E., & Halvarsson, D. (2017). Reala effekter av statligt och privat riskkapital. I: B. Falkenhall & J. Lithander (red.), Tillväxtfakta 2016: Perspektiv på kapitalförsörjning – En antologi on företagens fiansiering och statens roll (pp. 75-99). Östersund: Tillväxtanalys.


Liknande innehåll

Ratio Working Paper No. 354: Foreign Ownership and Transferring of Gender Norms
Working paperPublikation
Halvarsson, D., Lark, O. & Gustavsson Tingvall, P.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

In this paper, we study foreign ownership as a vehicle for transferring gender norms across international borders. Specifically, we analyze how the wage differential between men and women in Swedish firms is affected by the degree of gender inequality in the home country of foreign investors. The results suggest that gender norms of the home country matter—the gender wage gap in foreign-owned subsidiaries appears to increase with the degree of gender inequality prevailing in the investors’ home market. This finding is identified from within job-spell variation in wages and proves robust across a series of specifications.

Maximum Likelihood Estimation of Asymmetric Double Type II Pareto Distributions
Artikel (med peer review)Publikation
Halvarsson, D.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

This paper considers a flexible class of asymmetric double Pareto distributions (ADP) that allows for skewness and asymmetric heavy tails. The inference problem is examined for maximum likelihood. Consistency is proven for the general case when all parameters are unknown. After deriving the Fisher information matrix, asymptotic normality and efficiency are established for a restricted model with the location parameter known. The asymptotic properties of the estimators are then examined using Monte Carlo simulations. To assess its goodness of fit, the ADP is applied to companies’ growth rates, for which it is favored over competing models.

Working Paper no. 328 Wholesale firms: A catalyst for Swedish exports?
Working paperPublikation
Daunfeldt, S-O., Engberg, E., Halvarsson, D., Kokko, A. & Tingvall, P.
Publiceringsår

2019

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This paper examines the role of wholesale firms as facilitators of exports for small and medium-sized Swedish businesses. Our findings suggest that wholesale firms do facilitate access to difficult markets located outside Europe. For exports of a particular good to a given market, we observe a positive correlation between the export volumes of wholesale and manufacturing firms. Finally, we present evidence that supports a prediction from recent trade models with differentiated firms, namely that wholesale firms can facilitate exports for firms that are not themselves capable of direct exports.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578