Sök

Redundancy duration and business alteration – Consequences of establishment closures in Sweden

PublikationRapporter
Arbetslöshet, Arbetsmarknad, Cecilia Magnergård, Establishment closure, Företagsnedläggning, Kreativ förstörelse, Kristina Nyström, Strukturell transformation
Cecilia Magnerg̴rd РRedundancy duration and business alteration
Ladda ner

Sammanfattning

This thesis follows and analyses what happens to individuals who work at establishments that are closed down. I examine if and when the displaced workers are re-employed. Furthermore, I examine to what extent individuals have moved, changed industry of work, have started to commute or have become self-employed. Additionally I examine, if the workers become self- employed after displacement, how many of them that does so within the same industry of work as they initially got displaced from. A unique longitudinal matched employer-employee data incorporating all firms, establishments and their employees in Sweden between the years 1997-2008 is used. All individuals between 25 and 55 years of age at the time of displacement that were displaced between 2000 and 2003 due to establishment closures are followed over a five-year period of time. Consistent with previous empirical research, it is shown that an absolute majority of the workers that are displaced one given year also recovers within that same year. The results moreover express that the longer the displaced workers are out of employment, the larger is the willingness to change industry of work, change municipality of living or move into self-employment. The willingness to commute is however found to be fairly constant over time. Finally, I find that those who become self-employed to a greater extent start business in other industries than they were displaced from as time passes.

Mastersuppsats: ”Redundancy duration and business alteration – Consequences of establishment closures in Sweden”, Cecilia Magnergård (KTH 2013).

Cecilia Magnergård kartlägger i uppsatsen effekterna för anställda vid ett företags nedläggning. Kristina Nyström har varit handledare och arbetet ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, som bedrivs av Ratio med finansiellt stöd av bl a Vinnova.

Uppsatsen följer och analyserar vad som händer med personer som arbetar i organisationer som läggs ner. Författaren undersöker om och när de återanställs. Dessutom undersöker författaren i vilken utsträckning individer har flyttat, bytt bransch eller yrke, har börjat pendla eller har blivit egenföretagare.


Liknande innehåll

Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet
RapporterPublikation
Stern, C. & Björklund, M.
Publiceringsår

2022

Publicerat i

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 22) Stockholm: Ratio.

Sammanfattning

Kollektivavtal reglerar anställningsförmåner och villkor för närmare 85 procent av de anställda i privat sektor på svensk arbetsmarknad. Det gör kollektivavtalen till en mycket viktig pelare i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackföreningarna undertecknar avtalen på mandat från sina medlemmar, och arbetsgivarorganisationer gör detsamma för sina. Höga medlemstal och hög anslutningsgrad är förutsättningar för modellens legitimitet och kräver att kollektivavtal upplevs som (tillräckligt) attraktiva från båda håll. En enkät från Arbetsmarknadsekonomiska rådet visar dock att flera företagsrepresentanter upplever kollektivavtal som krångliga och kostsamma, särskilt skeptiska är företagare som står utan kollektivavtal. Upplevelserna skiljer sig även åt mellan branscherna (Calmfors m fl 2018). Det finns väldigt lite kunskap om skillnaderna i kollektivavtalens regleringar. I den här studien rapporteras en systematisk genomgång av 50 kollektivavtal vars regler kring arbetstid kategoriseras. Rapportens resultat visar tydliga skillnader mellan kollektivavtalen vad gäller centralisering. Jämförelsen av kollektivavtalens regler uppenbarar tydliga skillnader i möjligheten till lokala överenskommelser och i vilken utsträckning det finns begränsningar inskrivna i avtalet. Slutligen används resultat från Calmfors med flera (2018) om branschskillnader avseende viljan att behålla kollektivavtal utan tvång för att undersöka samvariationen mellan kollektivavtalsvilja och regleringar. Det tycks finnas ett visst samband, men företagares syn på kollektivavtalens attraktivitet handlar inte enkom om regler.

Ratio Working Paper No. 350: A quickly transforming labour market
Working paperPublikation
Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

The Covid-19 pandemic has made it clear that the labour market situation can change
extremely rapidly when there is an unexpected exogenous shock to the economy. Even
though the transformation of the labour market as a result of the development of ICT
(Information Communication Technology) industries facilitates more-flexible
conditions, it is now more important than ever for EU Member States to improve the
functioning of their labour markets. Member States need to increase possibilities for
training and retraining throughout peoples’ working lives in order to smooth the
transformation into a digital world of work.

Den svenska modellens framtid
BokPublikation
Karlson, N., Stern, C. & Uddén Sonnegård, E.
Publiceringsår

2021

Publicerat i
Sammanfattning

Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?

I denna bok diskuteras vad aktuell forskning har att säga om dessa frågor. Den svenska modellen utvärderas utifrån fyra kriterier: konkurrenskraft, utvecklingskraft, kompetensförsörjning och ett inkluderande samhälle.

En slutsats är att den svenska arbetsmarknadsmodellen har betydande problem. Några av dem kommer inifrån modellen själv, medan andra kommer utifrån. Samtidigt har modellen stora fördelar som är väl värda att bevara och utveckla. Men för att hantera utmaningarna är reformer nödvändiga. För både arbetsmarknadens parter och politiker bör den långsiktiga ambitionen vara att stärka förmågan till kontinuerlig utveckling.

Boken kan beställas här.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578