Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Regelbördans ekonomiska effekter

Eklund, Johan (2011). ”Regelbördans ekonomiska effekter”. Tillväxtanalys.

Förord
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har haft i uppdrag att under 2010 genomföra studier av reglers effekter för företag. Denna slutrapport Regelbördans ekonomiska effekter – En teoretisk och empirisk analys bygger på ett forskningsarbete som utförts av det fristående forskningsinstitutet Ratio.

Denna studie behandlar främst de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda. I studien analyseras hur regler kan skapa inträdesbarriärer och trögheter på marknader, vilket leder till försämrat konkurrenstryck, entreprenörskap och produktionsdynamik. Ett huvud- resultat från rapporten är att de indirekta samhällsekonomiska kostnaderna som följer av en hög regelbörda på ett lands företag är betydande och avsevärt mera betydelsefulla än de omedelbara och direkta kostnaderna. Det bör noteras att specifika reglers för- och nack- delar inte analyseras.

Fil dr. Johan Eklund vid Ratio har lett forskningsarbetet där även Tarshini Thangalevu, forskningsassistent, bidragit med värdefullt arbete. Dessutom har docent Nils Karlson, vd Ratio, och docent Kristina Nyström bidragit med fristående delar. Ansvarig för uppdraget hos Tillväxtanalys har varit Björn Falkenhall.

Arbetet har förankrats genom dialog och möten med en referensgrupp som har varit knuten till projektet. Denna har innehållit representanter från Näringslivets regelnämnd, Regel- rådet, Tillväxtverket och Näringsdepartementet. Deltagare i referensgruppen samt Tillväxt- analys och Ratio har också studerat regleringsprocessen i Kanada och USA på federal nivå.

Östersund, december 2010

Dan Hjalmarsson Generaldirektör