Typ: Rapporter

Avdeitchikova, S., Rydell, I., & Grauers, Y. (2016). Regionala strukturer för riskvillig finansiering: Definition, insatslogik, förändring och fondernas bidrag. (Underlagsrapport till Rapport 2016:03). Östersund: Tillväxtanalys.

2009 startade en finansieringsinsats för att förbättra det regionala utbudet av riskkapital i tidiga skeden. Insatsen genomförs via elva regionala saminvesteringsfonder inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Insatserna har två övergripande målsättningar: dels att bidra till tillväxt och utveckling i företagen, och genom detta, fler jobb i regionerna; och dels att bidra till utveckling av regionala strukturer för riskvillig finansiering, och genom detta, troligen mer långsiktiga och marknadsdrivna finansieringslösningar till företag.

Rapporten är en kvalitativ utvärdering av satsningen med avseende på fondernas påverkan på utvecklingen av strukturer för riskvillig finansiering (även kallade kapitalförsörjningsstrukturer) i de regioner där de verkar.

Utvärdering har fyra syften:
– ta fram en lämplig definition av en struktur för riskvillig finansiering och illustrera denna i en analytisk modell,
– ta fram en preciserad insatslogik för utvecklingen av dessa strukturer;
– kartlägga förändringen i dessa strukturer på regional nivå under perioden 2009–2015, dvs. under de åren som satsningen har pågått, samt
– beskriva och diskutera fondernas bidrag till denna eventuella förändring.

Rapporten är framtagen av Oxford Research på uppdrag av Tillväxtanalys och författad av Ratioforskaren Sofia Avdeitchikova; Ingrid Rydell, Strategirådet och Ylva Grauers, Oxford Research.