Sök

Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies

PublikationBok
Australien, Företagandets villkor, Liberalisering, Nils Karlson, Reformer, Statskonst, Sverige

Sammanfattning

This book explains how advanced democracies and welfare states can achieve welfare-enhancing, liberal institutional reform. It develops a general theory based on an extended comparative case study of Sweden and Australia over the last 25 years, and offers an in-depth contribution to the field of institutional change, explaining how to govern a country well and how to overcome different barriers to reform, such as special interests, negativity biases and media logic. It develops the concepts of the ‘reform cycle’, ‘reform strategies’ and ‘polycentric experiential’ learning in order to explain successful reforms, and the key role of policy entrepreneurs, who introduce and develop new ideas. The book further examines why these reforms came to an end. Karlson also applies the ideas of Popperian, Kuhnian and Machiavellian reform strategies, and explains why they are needed for reform to come about.

The theory of modern statecraft presented here involves a combination of knowing w hat and knowing how. It has the potential to be generally applicable in any advanced democracy with the ambition to improve its economy and society. This book is of interest for anyone who is concerned about budget deficits, slow growth, over regulation, lack of structural reforms and the rise of populism. It will appeal to scholars of political science, public policy and political economy.

Karlson, N. (2017). Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Read more and purchase the book here or at nilskarlson.com

Baserat på innehåll

Vilket EU vill vi ha?
BokPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2014

Sammanfattning

Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer.

I Ratios nya forskarantologi Vilket EU vill vi ha? visas att den svenska utrikeshandeln nästan har fördubblats och ökat välståndet med mellan 3 och 20 procent, tack vare EU och den ökade öppenheten. Dessutom har den svenska rättsstaten stärkts, vilket även stärkt den svenska demokratin.

Samtidigt finns flera stora utmaningar som hänger ihop med bristen på väl fungerande gemensamma institutioner på EU-nivå. Det den inre marknaden, men också säkerhets- och miljöpolitiken.

Frågan är om EU ska bejaka mångfald i enhet, genom fri handel, fria marknader och fri rörlighet inom ramen för ett begränsat överstatligt, federalt system? Eller om EU ska fortsätta att utvecklas i centralistisk riktning med fler gemensamma lagar och regler, inom ramen för ett överstatligt, federalt system, utan en given gräns för överstatligheten? Det är den viktiga framtidsfrågan.

Den fria akademin
BokPublikation
Karlson, N.
Publiceringsår

2007

Publicerat i
Sammanfattning

I hela världen pågår en genomgripande förändring av universitetens roll och uppgifter. Globalisering, ny teknik och ökad konkurrens har framdrivit en kraftig utbyggnad och förändring utbildnings- och forskningssystemen. Även Sverige har genomfört en kraftig utbyggnad. Men hur ser det egentligen ut med det svenska universitets- och högskolesystemets finansiering, organisation och incitament?

Släpar Sverige efter i reformprocessen och levererar systemet verkligen de resultat som förväntas? Kan och bör studentavgifter införas? Och vilka blir de troliga effekterna? Är politisk styrning ett effektivt medel för att säkra kvalitet och samhällelig relevans i forsknings- och utbildningssatsningarna? Hur kan kreativitet stimuleras? Är en uppdelning i elituniversitet och utbildningscollege ett alternativ för Sverige? Vilka effekter får den sammanpressade lönestrukturen på svensk arbetsmarknad för utbildningssystemets funktionssätt?

Detta är några av de aktuella frågeställningar som behandlas i denna antologi om svensk högre utbildning och forskning. Ett övergripande tema är fria universitets roll i ett öppet kunskapssamhälle.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578