Sök

Tillväxt som ‘gratislunch’?

PublikationArtikel (utan peer review)
Dan Johansson, Företagandets villkor, Globalisering, Tillväxt

Sammanfattning

Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns dock belägg för att Sverige i ett internationellt perspektiv kännetecknas av en låg nyetableringstakt och en brist på små och snabbväxande företag. En förklaring kan vara att lagar och regler under lång tid försvårat, inom vissa branscher t o m förbjudit, etableringen och expansionen av nya och små företag. I artikeln argumenteras att detta förmodligen är en viktig förklaring till Sveriges sämre ekonomiska utveckling jämfört med andra OECD-länder. Vidare konstateras att avsevärda förbättringar av företagsklimatet, med stor potentiell effekt på den ekonomiska tillväxten, emellertid är möjliga till försumbara, eller så låga, statsfinansiella kostnader att de närmast är att betrakta som samhällsekonomiska ”gratisluncher”.

Johansson, D. (2002). ”Tillväxt som ’gratislunch’?”Ekonomisk Debatt, 30(5): 427-437.

Baserat på innehåll

Entreprenören i läroboken: Förekomst, innebörd, konsekvens
Artikel (utan peer review)Publikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2005

Publicerat i
Sammanfattning

I artikeln undersöker författaren förekomsten och innebörden av begreppen ”entrepreneur”, ”innovation” och ”invention” i läroböcker på den svenska forskarutbildningen i nationalekonomi. Syftet är att studera om teorier som för- klarar ekonomisk tillväxt som en dynamisk process driven av entreprenörskap är representerade i utbildningen. Författaren menar att begreppen knappast förekommer och att de, när de gör det, har en urvattnad innebörd. Han drar därmed slutsatsen att det entreprenöriella perspektivet inte är representerat och diskuterar konsekvenserna av detta.

Den intressanta IT-industrin
Artikel (utan peer review)Publikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2003

Publicerat i
Sammanfattning

I föreliggande artikel studeras den svenska IT-industrins storlek och tillväxt. Speciellt analyseras de nya och små företagens betydelse för sysselsättningstill- växten. I artikeln diskuteras också IT-industrin i ett teoretiskt perspektiv. Analysen visar att nya och små företag har haft avgörande betydelse för IT-industrins sysselsättningsutveckling under den studerade tidsperioden. Vidare konstateras att informationsteknologins utveckling sätter fokus på ekonomiska teorier som betonar dynamik, förändring och det ekonomiska såväl som politiska beslutsfattandets experimentella karaktär.

The Theory of the Experimentally Organized Economy and Competence Blocs
Article (with peer review)Publikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2010

Sammanfattning

This article presents the theory of the experimentally organized economy and competence blocs. The theory assumes that information is immense and that economic actors are boundedly rational. This makes practically all economic activities to some extent uncertain and unpredictable; they become experimental in nature. Economic growth is, hence, viewed as an evolutionary process of the discovery, use and selection of knowledge. So-called competence blocs—the minimum set of agents with different, but complementary competencies required to generate and commercialize new combinations—are identified as necessary for efficient resource allocation. The incentives given by the institutions to the actors in the competence bloc are crucial for economic performance.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578