Ladda ner publikation: Working Paper No. 10.

Working Paper No. 10. Karlson, Nils (2002). Offentlig avveckling.

Abstract: Uppsatsen analyserar ur ett marknadsperspektiv de förändringar av den offentliga sektorns legala monopol som har skett under det senaste decenniet. Särskilt ”privatiseringar” av typen entreprenader och checksystem diskuteras. Slutsatsen är att avsaknaden av fria konsumentval, etableringsfrihet och fri prissättning leder såväl till bristande lyhördhet för konsumenternas behov som till otillräcklig kvalitet och förnyelseförmåga. Rekommendationen är att dessa verksamheter bör ses som en entreprenörsmöjlighet snarare än som ett kostnadsproblem.