Sök

Working Paper No. 2. Tillväxt och nya och små företag

PublikationWorking paper
Dan Johansson, Entry, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Size distribution of firms, Småföretagande, Småföretagstillväxt
Working Paper No. 2.
Ladda ner

Sammanfattning

Svensk och internationell forskning har visat att nya och små företag spelar en viktig roll för att skapa industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Det finns dock belägg för att Sverige i ett internationellt perspektiv kännetecknas av en låg nyetableringstakt och en brist på små och snabbväxande företag. En förklaring kan vara att lagar och regler under lång tid försvårat, inom vissa branscher t o m förbjudit, etableringen och expansionen av nya och små företag. I artikeln argumenteras att detta förmodligen är en viktig förklaring till Sveriges sämre ekonomiska utveckling jämfört med andra OECD-länder. Vidare konstateras att avsevärda förbättringar av företagsklimatet, med stor potentiell effekt på den ekonomiska tillväxten, emellertid är möjliga till försumbara, eller så låga, statsfinansiella kostnader att de närmast är att betrakta som samhällsekonomiska ”gratisluncher”.

Johansson, D. (2002). Tillväxt och nya och små företag. Ratio Working Paper No. 2.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 76. Äganderätten i den nationalekonomiska forskarutbildningen
Working paperPublikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2005

Sammanfattning

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att en rad ekonomiska ”fullskaleexperiment” har visat att den ekonomiska friheten definierad av samhällets institutioner – dess spelregler – har avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten och det allmänna välståndet, i synnerhet uppkomsten och skyddet av den privata äganderätten. Den industriella revolutionen, planekonomiernas kollaps och Västeuropas framväxt som en ekonomiskt, militärt och politiskt dominerande region under medeltiden är sådana exempel. Har denna insikt inkorporerats i den nationalekonomiska forskarutbildningen? Frågan undersöks genom att studera förekomsten och innebörden av begreppen economic freedom, institution och property rights i de läroböcker som används i svensk forskarutbildning i nationalekonomi. Tanken är att en lärobok sammanfattar och presenterar det som anses vara den rådande kunskapen inom ett ämne, och att de begrepp som anses centrala utvecklas i läroboken. Analogt antas de begrepp som anses oväsentliga, eller som ännu inte har blivit inkorporerade i teorin, inte förekomma i någon nämnvärd utsträckning. Undersökningen visar att begreppen knappast förekommer, och att de, när de gör det, har en ”urvattnad” innebörd. Konsekvenserna av detta diskuteras.

Related content: Äganderätten i den nationalekonomiska forskarutbildningen

Working Paper No. 76. Äganderätten i den nationalekonomiska forskarutbildningen
Working paperPublikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2005

Sammanfattning

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i att en rad ekonomiska ”fullskaleexperiment” har visat att den ekonomiska friheten definierad av samhällets institutioner – dess spelregler – har avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten och det allmänna välståndet, i synnerhet uppkomsten och skyddet av den privata äganderätten. Den industriella revolutionen, planekonomiernas kollaps och Västeuropas framväxt som en ekonomiskt, militärt och politiskt dominerande region under medeltiden är sådana exempel. Har denna insikt inkorporerats i den nationalekonomiska forskarutbildningen? Frågan undersöks genom att studera förekomsten och innebörden av begreppen economic freedom, institution och property rights i de läroböcker som används i svensk forskarutbildning i nationalekonomi. Tanken är att en lärobok sammanfattar och presenterar det som anses vara den rådande kunskapen inom ett ämne, och att de begrepp som anses centrala utvecklas i läroboken. Analogt antas de begrepp som anses oväsentliga, eller som ännu inte har blivit inkorporerade i teorin, inte förekomma i någon nämnvärd utsträckning. Undersökningen visar att begreppen knappast förekommer, och att de, när de gör det, har en ”urvattnad” innebörd. Konsekvenserna av detta diskuteras.

Related content: Äganderätten i den nationalekonomiska forskarutbildningen

Working Paper No. 58. Economics without Entrepreneurship or Institutions: A Vocabulary Analysis of Graduate Textbooks
Working paperPublikation
Johansson, D.
Publiceringsår

2004

Sammanfattning

A teacher’s words reflect the theory and methods he uses. Words reveal theoretical structures, the problems identified as relevant, and how those problems should be analyzed. I investigate whether entrepreneurship-rich and institutions-rich theories are represented in Ph.D. programs in economics. I analyze textbooks for the presence of terms that fall naturally into two sets. One set deals with the knowledge and discovery: entrepreneur, innovation, invention, tacit knowledge, and bounded rationality. The other deals with social rules: institutions, property rights, and economic freedom. When the words appear I examine the meaning. I examine the textbooks used in required courses in microeconomics, macroeconomics and industrial organization in all Ph.D. programs in economics in Sweden. The investigation is not specific to Sweden, however, because Ph.D. programs in Sweden are virtually identical to programs in the United States. The same textbooks are used, and nearly all of the textbooks examined are written by economists in the United States. I find that (i) all programs are in the tradition of “mainstream” economics; (ii) by and large, the eight expressions scarcely appear in the textbooks; and (iii) when they do appear, their meaning is diluted or distorted, compared to their meaning in theories where the idea is more central. In my judgment, the results constitute powerful evidence that today’s doctoral programs do not train young economists to identify and analyze important economic issues in a relevant way.

Related content: Economics without Entrepreneurship or Institutions

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578