Typ: Rapporter

Rapport nr 10: Jonas Olofsson (2014) Yrkesutbildning i förändring – utmaningar och möjligheter ur ett forsknings- och aktörsperspektiv.

Rapporten analyserar vad de senaste förslagen till förändringar av den svenska yrkesutbildningsmodellen ställer för krav på staten, partsorganisationerna och berörda utbildningsmyndigheter.

En bakomliggande fråga är hur regler och institutioner bör påverkas för att underlätta ett ökat engagemang – och kvalitetssäkring – i arbetsplatsförlagt lärande. Hur får en incitamentsstrukturer hos de centrala aktörerna ska som främjar utvecklingen av kvalificerad lärlingsutbildning?

En av de stora uppgifterna för den framtida yrkesutbildningen framstår vara samverkan mellan skola och arbetsliv.