Sök

Saknar den högre utbildningen (fortfarande) relevans?

Nyheter
Agneta Bladh, Företagandets villkor, Högre utbildning, Högskoleutbildning, Kompetens, Kompetens för tillväxt

Ratiorapporten Saknar den högre utbildningen relevans? skriven av Agneta Bladh 2013 är åter efterfrågad. Detta mot bakgrund av den fackliga centralorganisationen Saco nyligen släppte en liknande rapport om högskolepolicy och att utredaren Lars Haikola den 30:e juni redovisar sitt uppdrag om högskolans utbildningsutbud till regeringen. Haikola hänvisade i vintras även till Bladhs rapport i en essä i magasinet Axess.

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket analyserade i studien Saknar den högre utbildningen relevans? hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. En jämförelse av sysselsättningen efter studier på högskolan respektive yrkeshögskolan ger signaler om att utfallet är relativt gott.

Bladh ser en rad problem med högskoleutbildningen och föreslår bland annat en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll. Förslagen i rapporten riktar sig till alla berörda aktörer:

Universitet och högskolor

 • Mer träning av generiska förmågor
  · Mer reflektion över praktiska erfarenheter
  · Mer praktik i program till generell examen
  · Alltid praktik till yrkesexamen
  · Arenor för möten med arbetsgivare

Regering och riksdag – högskoleutbildning

 • Relevans, kvalitet och effektivitet måste samspela i styrsystemen
  · Nytt system för resurstilldelning
  · Inför pedagogiskt råd
  · Ge ekonomiska förutsättningar att träna generiska förmågor

Regering och riksdag – yrkeshögskolan

 • Bygg ut yrkeshögskolan
  · Bredda yrkeshögskolan – ta bort högskoleexamen
  · Överför utbildningar utan forskningsanknytning till yrkeshögskolan
  · Ta bort krav på högst två utbildningsstarter
  · Kräv pedagogisk kompetens hos lärare inom yrkeshögskolan

Universitetskanslersämbetet

 • Ändra det nationella kvalitetsgranskningssystemet till att innefatta relevans

Arbetsgivare

 • Ställ fler praktikplatser till förfogande
  · Lämna fler förslag till examensarbeten
  · Anställ arbetstagare med otraditionell bakgrund
  · Anställ nyutexaminerade
  · Var aktiva medaktörer till universitet och högskolor

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578