Sök

Regler – till vilken nytta och vilken kostnad

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Johan Eklund, Konkurrens, Kristina Nyström, Regelbörda, Regler, Tillväxt

De indirekta ekonomiska effekterna av regler är ansenliga och den negativa påverkan mycket stor på konkurrenstryck, entreprenörskap och inträde av nya företag. En ny studie visar även att riksdagsledamöterna tycker att det är relativt enkelt att starta och driva företag, en uppfattning som allmänheten inte delar.

Under seminariet redovisades forskningsresultaten, vilka även finns att läsa i Johan Eklunds rapport ”Regelbördans ekonomiska effekter” och i Kristina Nyströms working paper ”Entrepreneurial Policymakers”.

Presentationen finns här: regler entreprenöriella politiker

I diskussionen som följde gavs flera förslag på hur företagarnas situation kan underlättas.

Stig von Bahr, ordförande Regelrådet, betonade vikten av ett enhetligt regelsystem:
– Tjänstemännen måste stå emot de olika kraven på undantag.

Jens Hedström, VD NNR, förelog att man i borde kunna begränsa regelbördan genom att införa regelbudgetar, som det ser ut i USA.

Magnus Larsson, VD Expander Wireless, framhöll betydelsen av transparens och begripliga regler:
– Förstår man inte reglerna avstår man från att investera och växa.

Catrin Mattsson, politisk sakkunnig Näringsdepartementet, vill uppnå en märkbar positiv förändring hos företagen:
– 25-procentmålet står kvar!

Dan Hjalmarsson, generaldirektör Tillväxtanalys, lovade också att fortsätta arbeta för regelförbättringar.

Regeringen har nu gett Tillväxtanalys i uppdrag att fortsätta sin granskning av regelbördans kostnader och ta fram modeller som kan visa vilka kostnader enskilda regelförslag skulle orsaka för företagen.

Läs mer på regeringens hemsida.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578