Sök

Saknar den högre utbildningen relevans

Nyheter
Agneta Bladh, Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Peter Honeth, Tobias Krantz

Agneta Bladh presenterar idag rapporten ”Saknar den högre utbildningen relevans?”. Bladh föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll.

Agneta Bladh, tidigare statssekreterare (S), högskolerektor och generaldirektör för Högskoleverket har i en studie analyserat hur de befintliga styr- och resurstilldelningssystemen för universitet, högskolor och yrkeshögskolan påverkar utbildningarnas relevans, kvalitet och effektivitet. Studien presenteras vid en konferens idag, 18 november.

Rapporten kommenteras och diskuteras av Peter Honeth (FP); statssekreterare utbildningsdepartementet, Ibrahim Baylan (S); riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson samt Johan Blom; vik GD på Myndigheten för yrkeshögskolan, Anne-Marie Fransson; VD IT&Telekomföretagen; Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, och Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv.

Bladh ser en rad problem med högskoleutbildningen och föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning, men också reformer för Yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetets utvärderingar. Arbetsgivarna uppmanas engagera sig väsentligt mer i utformningen av utbildningarnas innehåll. Förslagen riktar sig till alla berörda aktörer:

Universitet och högskolor

 • Mer träning av generiska förmågor
 • Mer reflektion över praktiska erfarenheter
 • Mer praktik i program till generell examen
 • Alltid praktik till yrkesexamen
 • Arenor för möten med arbetsgivare

Regering och riksdag – högskoleutbildning

 • Relevans, kvalitet och effektivitet måste samspela i styrsystemen
 • Nytt system för resurstilldelning
 • Inför pedagogiskt råd
 • Ge ekonomiska förutsättningar att träna generiska förmågor

Regering och riksdag – yrkeshögskolan

 • Bygg ut yrkeshögskolan
 • Bredda yrkeshögskolan – ta bort högskoleexamen
 • Överför utbildningar utan forskningsanknytning till yrkeshögskolan
 • Ta bort krav på högst två utbildningsstarter
 • Kräv pedagogisk kompetens hos lärare inom yrkeshögskolan

Universitetskanslersämbetet

 • Ändra det nationella kvalitetsgranskningssystemet till att innefatta relevans

Arbetsgivare

 • Ställ fler praktikplatser till förfogande
 • Lämna fler förslag till examensarbeten
 • Anställ arbetstagare med otraditionell bakgrund
 • Anställ nyutexaminerade
 • Var aktiva medaktörer till universitet och högskolor

Rapporten är framtagen på uppdrag av näringslivets forskningsinstitut Ratio och ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, som kartlägger förutsättningarna för företagens kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning utgör ett allt större tillväxthinder för näringslivet.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578