Sök

Sommarassistenter berättar

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Sommaren på Ratio 2013

Sommaren började med en kickoff i juni, efter introduktion på Ratio bar det av till Fjäderholmarna för gemensam middag. Under Almedalsveckan i juli fick några av assistenterna möjlighet att presentera sitt arbete på Ratios välbesökta pubkväll Unga forskare om framtiden i St Lars kyrkoruin.

I mitten av augusti arrangerades en avslutningskonferens där samtliga sommarassistenter under en heldag presenterade sina arbeten och fick feedback från respektive handledare. Dagen avslutades med gemensam kräftskiva.

Nedan berättar några av 2013 års sommarassistenter om sina erfarenheter.

Michel Elmoznino Laufer

Jag arbetade under sommaren 2013 i ett projekt om finansiering av start-ups. I projektet tillämpade jag delar av det jag lärt mig under masterprogrammet i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Mina arbetsuppgifter var att ta fram statistik och vetenskaplig litteratur inom området. Jag har också varit i kontakt med NyföretagarCentrum och utvecklat en webbenkät riktad till deras medlemmar.

Ratio är en mycket stimulerande arbetsplats. Jag har fått möjlighet att ta egna initiativ och att knyta kontakt med forskare och sommarassistenter inom en rad områden. Utöver ett värdefullt kontaktnät har jag fått ökad insikt i forskarvärlden och vetenskapligt arbetssätt. Under hösten kommer jag fortsätta att arbeta som forskningsassistent på Ratio.
Linda Jervik Steen

Sommaren 2013 arbetade jag som sommarassistent på Ratio inom projektet Lönebildning för utvecklingskraft. Mina arbetsuppgifter var undersöka lönebildningsprocessen inom ett antal företag i Sverige. Rapporterna baserades till stor del på de kvalitativa intervjuer som gjordes med representanter från varje företag. Förutom företagsrapporterna gjorde jag även en sammanställning av de kollektivavtal som fanns hos de studerade företagen med fokus på vilken typ av lönerevisionsmodell som tillämpades.

Jag har en magisterexamen i statsvetenskap från Umeå universitet och kommer nu att arbeta som projektassistent på Centrum för skolledarutveckling vid den statsvetenskapliga institutionen i Umeå. På Ratio fick jag både möjlighet att fördjupa mig inom ett intressant område och en möjlighet att att arbeta i en forskningsprocess. Det har stärkt min vilja att ta nästa steg i min akademiska karriär.
Aron Valinder

Under sommaren 2013 skrev jag en rapport om vishet, i anknytning till Ratios projekt om kompetensförsörjning. Rapporten sammanfattar filosofisk och psykologisk forskning kring vishet, och försöker visa att begreppet är relevant även idag.

Jag har en bakgrund inom bland annat filosofi och det var väldigt stimulerande att få tillämpa de kunskaperna även utanför Universiteten. Jag uppskattade att få vistas i en spännande forskarmiljö, och lärde mig mycket om kommunikation mellan olika vetenskapliga områden. Hösten 2013 läser jag sista året på min master i filosofi vid Oxford.

Siri Isaksson

Innan sommaren på Ratio hadejag precis avslutat mitt första år som master-student vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessförinnan tog jag kandidatexamen i nationalekonomi i Berlin och jobbade som forskningsassistent vid New York University och Humboldt Universität zu Berlin.
På Ratio arbetade jag med ett projekt kring mismatchen på arbetsmarknaden och tänkbara konsekvenser för företagen, tillsammans med Patrik Tingvall. Jag är mycket intresserad av utvecklingen mot en utbildningsbaserad arbetsmarknad i Sverige och övriga västvärlden.

Hösten 2013 börjar jag doktorera vid Handelshögskolan. Jag kommer att arbeta vidare med materialet jag sammanställde på Ratio. Jag rekommenderar de som är intresserade av att doktorera att söka Ratios sommartjänster då det är en unik möjlighet att få prova på forskning. Därutöver är Ratio en härlig miljö att arbeta i under sommaren, med andra forskningsassistenterna i närliggande ålder och liknande intressen samt god handledning av seniora forskare.

Elina Fergin

Jag arbetade under sommaren 2012 som sommarassistent på Ratio, efter min pol kand- examen i nationalekonomi i Lund. Som sommarassistent arbetade jag i ett projekt om rekryteringsmönster och kompetensförsörjning i snabbväxande företag. Mitt uppdrag var att genom intervjuer och enkätutskick ta reda på hur denna typ av företag gör då de rekryterar och vilka kompetenser de söker.

Efter sommaren fortsatte jag som forskarassistent. Året 2012/13 har varit lärorikt och jag har fått arbeta med många olika områden, främst inom kompetensförsörjning och lönebildning.

Jag har lärt mig mycket, både om ett vetenskapligt arbetssätt och om forskarvärlden. Dessutom har mitt intresse för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor fördjupats. Miljön på Ratio är inspirerande och rolig. Jag rekommenderar verkligen jobbet både som forskningsassistent.

Hösten 2013 läser jag en master i Public Policy and Administration på London School of Economics(LSE). Framtiden får utvisa om det blir forskning eller något annat efter mastersutbildningen. De kunskaper jag fått på Ratio kommer jag att ha nytta av oavsett vilken yrkesbana jag väljer!

Hannes Andréasson

Jag började som sommarassistent hos Ratio 2012 och blev sedan kvar som forskningsassistent inom ramen för det europeiska forskningsprojektet WWWforEurope och Ratios lönebildningsprojekt.

WWW forEurope handlar om social acceptans av reformer och undersöker hur den sociala sammanhållningen i länder påverkar möjligheten att genomföra marknadsorienterade reformer i välfärdsstater. Inom lönebildningsprojektet har jag undersökt hur lokal lönebildning påverkar företags utvecklingskraft, i termer av lönsamhet, produktivitet och tillväxtmöjligheter, på svensk arbetsmarknad.

Att arbeta som forskningsassistent på Ratio innebär att man får vistas i en intellektuellt stimulerande miljö med forskare från olika discipliner. Dessutom ger det en god inblick i forskningsvärlden, en värdefull erfarenhet om man som jag funderar på att doktorera.

Nu läser jag en master i nationalekonomi vid University College London (UCL) och jag är övertygad om att mina erfarenheter från Ratio kommer att komma väl till användning, nu och i framtiden.”

Assistenter på Ratio

Elina Fergin och Hannes Andréasson fick båda fortsatt anställning på Ratio och slutar efter sommaren för att läsa mastersprogram i London. Emma Heikensten välkomnar vi tillbaka i sommar, efter ett läsår på London School of Economics. Övriga sommarassistenter och deras arbetsinriktning 2013 är:

Michel Elmoznino Laufer (HHS): Financing Innovation
Siri Isaksson (HHS): Matchning på arbetsmarknaden
Magnus Jernkrok (UU): Arbetets dygder
Linda Jervik Steen (UU): Lönebildning
Ebba Karlsson (SU): Kompetensförsörjning
Cecilia Magnergård (KTH): Teknik och institutionellt entreprenörskap
Josefine Redig (LU/Durham): Lönebildning
Marcus Rommedahl (HHS): Effekter av FOU inom BRIC-länderna
Ingrid Ros (KTH): Regional absorptionsförmåga
Emma Söderberg Majanen (SU): Kompetensförsörjning
Aron Vallinder (LU/Oxford): Dygder och entreprenörskap
Emanuel Welander (HHS): Profitable education

Under sommaren 2012 arbetade fjorton unga akademiker på Ratio, inom pågående forskningsprojekt tillsammans med våra seniora forskare:

Hannes Andréasson (LU), WWW for Europe
Love Berggren (UU), WWW for Europe
Elina Fergin (LU), Kompetensförsörjning
Ingrid Persson (Durham), Kompetensförsörjning
Ola Skånberg (LU), Kompetensförsörjning
Lina Falkenhall (SU), Kompetensförsörjning
Sebastian Hamilton (HHS), Kompetensförsörjning & snabbväxande företag
Markus Danell (HHS), Kompetensförsörjning & snabbväxande företagAnette Andersson (JIBS), Corporate Governance and family firms
Emma Heikensten (LU), Corporate Governance and family firms
Hannes Tysén (Umeå), Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning
Jacob Lundberg (Cambridge), Institutioner och tillväxt
Bengt Söderlund (HHS), Institutioner och offshoring
Marcus Rommedahl (HHS), Matchning på arbetsmarknaden

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578