Sök

Utlysning: doktorandtjänst inom Ratios arbetsmarknadsprogram.

Nyheter

Ratio utlyser härmed en doktorandtjänst med arbetsmarknadsinriktning med början hösten 2021. Vi välkomnar sökande från nationalekonomi, ekonomisk historia, industriell ekonomi, statsvetenskap, sociologi, juridik, eller relaterade ämnen. Tjänstens ämnestillhörighet kommer att utformas i samverkan med den framgångsrika sökanden utifrån profil på grundutbildningen. Lämpligt lärosäte beslutas i samråd med handledare på Ratio och den blivande doktoranden. Som doktorand på Ratio tar du kurser på lärosätet, men har din bas och kontorsplats hos oss.

Som doktorand förväntas du bidra till programmet med din forskning och till den gemensamma forskningsmiljön i stort.

Om Ratios arbetsmarknadsprogram

Ratio driver ett forskningsprogram kring arbetsmarknadsfrågor ur ett företagsperspektiv. En viktig utgångspunkt är att flera omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden och därmed förutsättningarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Programmets mål är att bidra med ny kunskap som i förlängningen bidrar till stärkt utvecklingskraft på svensk arbetsmarknad. Forskning bedrivs kring den svenska modellens konkurrenskraft, digitalisering och innovationer, flexibilitet och kompetensförsörjning.

Inriktningen på doktorandprojektet kan med fördel falla inom ramen för pågående delprojekt:

  • Framtidens arbetsliv
  • Svenska modellens utmaningar
  • Arbetsmarknadsregleringar
  • Kompetensförsörjning och matchning
  • Skatters, bostäders och infrastrukturens påverkan på arbetsmarknadens flexibilitet

Kravprofil

Doktorandplatsen förutsätter erhållen master-/magisterexamen. Vi söker en kvalificerad och motiverad person som kan arbeta både självständigt och inom ramen för en forskargrupp. Utöver skriftlig förmåga och tidigare meriter är samarbetsförmåga och självständighet av stor vikt för tjänsten, liksom ett intresse för samhälls- och näringslivsfrågor.

Ansökan

Ansökan skickas till karl.hatt@ratio.se senast 4 april.

Ansökan ska innehålla

  • CV
  • Motivationsbrev (varför Ratio, arbetsmarknadsfrågor som intresserar dig, vad du vill forska om)
  • Betygsutdrag
  • Masteruppsats

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578