Search

Den svenska yrkesutbildningsmodellen – dess etablering, sentida förändring och framtida utmaningar

PublicationReports
Arbetsliv, Arbetsmarknad, Arbetsplatsförlagt lärande, Jonas Olofsson, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lärlingsutbildning, Rekrytering, Svenska modellen, Utbildning, Yrkesutbildning
Den svenska yrkes
Download

Jonas Olofsson (2013)

Rapporten beskriver översiktligt utveckling för den grundläggande yrkesutbildningen i Sverige. Yrkesutbildningens utveckling kan ses i ljuset av generella utvecklingsmönster inom välfärdspolitiken och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Yrkesutbildningen har under senare år präglats av en nyorientering, även om det ännu sker inom de ramar som skapades genom reformerna under decennierna efter andra världskriget. Rapporten behandlar frågan om vilka utmaningar yrkesutbildningarna står inför och vilka fortsatta förändringar som kan bli nödvändiga för att de ska kunna bidra till företagens kompetensförsörjning lika väl som till enskilda individers behov av lärande och självförverkligande i arbetslivet.

Att de stora industriföretagen står för en mindre och minskande del av sysselsättningen talar för att näringslivet behöver ett än starkare stöd för att utveckla strukturer och rutiner för lärande på arbetsplatser. Det behövs mer samverkan mellan branscher och mellan enskilda företag på lokal och regional nivå. För att underlätta ungas övergångar, förkorta övergångsfasen och undvika felval behöver studie- och yrkesvägledningsfunktionerna förstärkas i skolorna från grundskolan och uppåt. Konsekvenserna av olika utbildningsval måste bli tydliga för ungdomar redan i ung ålder.

Based on content

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven
ReportsPublication
Karlson, N. & Björklund, M.
Publication year

2021

Published in

(Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Abstract

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Karlson, N. & Björklund, M. (2021). Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven. (Arbetsmarknadsprogrammet, rapport nr. 19) Stockholm: Ratio.

Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar: Lärdomar från Australien
ReportsPublication
Collin, E., Lundbäck, M. & Karlson, N.
Publication year

2021

Published in

Framtidens sjukvård och omsorg

Abstract

Syftet med denna rapport är att beskriva det australiensiska sjukvårdssystemet, jämföra relevanta delar med det svenska och baserat på detta diskutera eventuella lärdomar för det svenska vård och omsorgssystemet.
Både Australien och Sverige klarar sig väl i internationella jämförelser av sjukvårdsystem, samtidigt som de, till viss del, har valt olika sätt att organisera och finansiera sin vård, vilket gör länderna intressanta att jämföra och Australien till ett intressant land att lära sig något av.
I första hand studeras primärvård och specialistvård (öppen och sluten). Dessutom undersöks äldreomsorg i form av hemtjänst i eget boende samt institutionaliserad äldreomsorg. Övriga vård- och omsorgstjänster berörs endast undantagsvis.

Show more